el-GRen-US


Sunday, January 20, 2019
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Γενικά για το Μεταπτυχιακό
Minimize

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Ισότητας των Φύλων στα Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Φ.Ε.Κ. 1156/30.07.2004 339/21.03.2006).     

Ο μεταπτυχιακός τίτλος που απονέμεται είναι:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας»


Βασικoί σκοποί του προγράμματος είναι:

 • Σε επιστημονικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση νέας επιστημονικής γνώσης σχετικά με το πρωτότυπο αυτό αντικείμενο, το οποίο η ελληνική πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδεδειγμένα θέσει σε υψηλή στρατηγική προτεραιότητα, καθώς και η ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, η ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους/ες σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε θέματα ισότητας στα νέα περιβάλλοντα, οι οποίοι μπορούν:

  • να καταλάβουν ήδη διαμορφωμένες θέσεις εργασίας από Ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις που αφορούν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων:

   • στον ιδιωτικό τομέα (Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δια-χειριστικές αρχές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών)

   • στο Δημόσιο Τομέα (Υπηρεσίες και Γραφεία Ισότητας Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρ-χιών, Δήμων και Κοινοτήτων κ.ά.)

   • σε κοινωνικές /ανθρωπιστικές οργανώσεις

   • σε ΑΕΙ και ΤΕI

  • να συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την ισότητα των φύλων που θα εκπορεύονται από την επιστημονική γνώση σχετικά με τις νέες συνθήκες της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας της πληροφορίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων «Α.Ε.Ι ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής», που σχετίζονται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1α του Ν. 3685/2008.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα εξής:

 • Εξέταση των Δικαιολογητικών και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του/της υποψηφίου/ας

 • Ατομική συνέντευξη

 • Σύντομη εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα (επιστημονικό κείμενο)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΑΝΕΙΑ

 • Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να απαλλάσσει, ολικά ή μερικά, M.Φ. από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, για σοβαρούς οικονομικούς λόγους. Η απαλλαγή αυτή γίνεται μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/ριας και προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μόνο εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Προγράμματος.

 • Επίσης, το Π.Μ.Σ. κάθε χρόνο θα χορηγεί χρηματικά έπαθλα σε τρεις (3) φοιτητές/-τριες, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοσή τους στον ετήσιο κύκλο μαθημάτων, και εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Προγράμματος.

    

ΥποβολΗ ΑΙτησης

  Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχει τελειώσει.
  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Minimize
Υπεύθυνη Γραμματείας Π.Μ.Σ. κα. Αγγέλου Βέρα.
Ώρες Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.
   Τηλέφωνο: 22410 99130 
   FAX: 22410 99196
   Email: genderstudies@rhodes.aegean.gr
   

Κτίριο "Δήμητρα",
Φυτώριο ΚΕΓΕ "Δήμητρα",
Λ. Ρόδου-Καλλιθέας,
85100 Ρόδος