el-GRen-US


Sunday, January 20, 2019
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος
Minimize
Βασικός παράγοντας για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, είναι η κατανόηση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης/μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα αυτό, με κύριο πάντα άξονα την εξ' αποστάσεως παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

Πέραν από τις παραδοσιακές μορφές διανομής εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, το πρόγραμμα αυτό εστιάζει πολύ στην καλλιέργεια νέων μορφών μάθησης που στηρίζονται

 • Στην συνεργασία των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και την ομαδική εργασία
 • Στην ανεξάρτητη από τον/την διδάσκοντα/ουσα εργασία των εκπαιδευομένων
 • Στην σύνδεση με την πραγματικότητα και την έρευνα

Κύριο ρόλο για όλα τα ανωτέρω, καλείται να παίξει η αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων, είτε αυτό αφορά την πλατφόρμα μάθησης και επικοινωνίας (WebCT Vista) είτε το εκπαιδευτικό υλικό και την μορφή που θα παίρνει κατά περίπτωση.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι βασικότερες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, καθώς και οι υποχρεώσεις ή δυνατότητες που αντίστοιχα η δομή του προγράμματος σου προσφέρει.

1. Διανομή Μαθημάτων

Η διανομή των μαθημάτων γίνεται με την μορφή πακέτων μάθησης που ως ενότητες αναρτώνται προοδευτικά στο δίκτυο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ρυθμός προόδου των μαθημάτων ενδέχεται να εξαρτάται από την πρόοδο ή τον βαθμό συμμετοχής στο μάθημα, όπως αυτά πιστοποιούνται κατά την εξέλιξη του εξαμήνου με εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα WebCT Vista. Με άλλα λόγια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξατομικευμένη διαδικασία μάθησης με στόχο την προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις και δυνατότητες κάθε φοιτητή/τήτριας ξεχωριστά.

Κάθε ενότητα μαθήματος αντιστοιχεί λίγο πολύ σε μια διάλεξη του/της διδάσκοντα/ουσας και μπορεί να περιέχει τα εξής συστατικά:

 • εισήγηση του/της διδάσκοντα/ουσας
 • σημειώσεις και αναγνώσματα
 • λίστα βιβλιογραφικών αναφορών και πηγών
 • δοκιμασίες, τεστ, αυτοαξιολόγηση
 • δραστηριότητες ατομικές ή ομαδικές & έρευνα
 • ομάδες συζήτησης & αντίστοιχοι χώροι συζήτησης
 • ζωντανή συζήτηση, κλπ

Η ενεργητική συμμετοχή στην διεξαγωγή των μαθημάτων εξασφαλίζεται από μια σειρά καθηκόντων που ανατίθενται στα πλαίσια κάθε ενότητας και σύμφωνα με την πρόοδο της ύλης του μαθήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να ανατίθεται (ατομικά ή σε επίπεδο ομάδας) μια μικρή εργασία σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που διαπραγματεύεται το μάθημα, να διερευνηθούν πλευρές του θέματος, συμμετοχή σε δημόσια συζήτηση, κλπ.

Οι μορφές δραστηριοτήτων που μπορεί να σας αφορά είναι:

 • Ανάθεση μικρών εργασιών
 • Έρευνα επί συγκεκριμένων πλευρών του θέματος
 • Εκθέσεις ανασκόπησης και συμπερασμάτων
 • Ανοικτή συζήτηση για συγκεκριμένα θέματα
 • Ανάθεση επιμέρους έργου σε ομάδες
 • Ανταλλαγή απόψεων, ευρημάτων και συμπερασμάτων μεταξύ ατόμων ή ομάδων
 • Συνεργασία και συζήτηση με τους διδάσκοντες/ουσες ή τους βοηθούς αυτών, κλπ

2. Έρευνα

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, στα πλαίσια κάθε μαθήματος θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας και μελέτης καθώς και καταστάσεις μάθησης που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα άρουν τι όποιες αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη δια ζώσης επαφής και συνεργασίας.

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος, αλλά και δείκτης της επιτυχίας αυτού, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από πλευράς των εκπαιδευομένων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή των θεωρητικών γνώσεων για την διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας. καθώς και η απόκτηση σχετικής εμπειρίας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, στο πλαίσιο του μαθήματος θα δοθεί έμφαση καταρχήν στην θεωρητική κατάρτιση και ακολούθως στην μεθοδολογική προσέγγιση της επιστημονικής έρευνας. Στην συνέχεια και σύμφωνα με την πρόοδο των ενοτήτων ύλης, ανατίθεται (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο) η διερεύνηση απλών και συγκεκριμένων πλευρών του αντικειμένου, με στόχο τελικά την απόκτηση εμπειρίας στην μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. Με την πρόοδο του χρόνου η ερευνητική ικανότητα θα αναπτυχθεί σε βαθμό που οι φοιτητές/τήτριες να είναι ικανοί/νές για την συγγραφή μιας ολοκληρωμένες ερευνητικής εργασίας.

Σε όλη αυτή την πορεία θα υπάρχει διαρκής επαφή (μέσω των εργαλείων επικοινωνίας του Vista) με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/γήτρια για λήψη καθοδήγησης και βοήθειας στο έργο , αλλά και με τους/τις συμφοιτητές/τήτριές για ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, εμπειριών, κλπ

3. Επικοινωνία

Η επικοινωνία στα πλαίσια του μαθήματος είναι συνεχής και χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. Αυτό άλλωστε είναι και το δυνατό σημείο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση δικτυακών και άλλων τεχνολογιών. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι

 • σύγχρονη ή ασύγχρονη
 • ιδιωτική ή δημόσια,
 • ατομική ή ομαδική,
 • επαγγελματική ή προσωπική
 • με "κείμενο μόνο" ή με χρήση πολυμέσων
 • προγραμματιζόμενη ή διαρκής
 • με συντονιστή ή χωρίς, κλπ

Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα WebCT Vista αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας που όχι απλά άρει τις περισσότερες από τις αδυναμίες της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία διαδραστικών καταστάσεων που προάγουν την ομαδική εργασία και την διαρκή ουσιαστική επικοινωνία.

4. Αξιολόγηση

Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την συστηματική παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων σε κάθε μάθημα κριτηρίων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση διεξάγεται με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τη φάση του Κύκλου Σπουδών.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του Ετήσιου Κύκλου Μαθημάτων τα κριτήρια αξιολόγησης θα συμπεριλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή σε δια ζώσης ή/και ηλεκτρονικά διεξαγόμενες συζητήσεις (chats, forums),
 • Εκπόνηση εργασιών, μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης,
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες,
 • Συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές,
 • Εξετάσεις σε συγκεκριμένη ύλη,
 • και εν γένει άλλες μορφές αξιολόγησης που κρίνονται κατά τους/τις διδάσκοντες/ουσες του ΠΜΣ κατάλληλες για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ασκήσεις που θα ενταχθούν στο μάθημα περιέχουν διαφορετικές μορφές ερωτημάτων (πολλαπλής επιλογής, ναι/όχι, συμπλήρωση κενών, μικρού κειμένου κλπ) και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική. Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να είναι τελείως εξατομικευμένες μέσω αυτόματων μηχανισμών που προσφέρει το σύστημα (τυχαία σειρά ερωτημάτων, τυχαία επιλογή από ένα σετ ισότιμων ερωτημάτων, κλπ)

Επίσης, ενδεχομένως υπάρχει περιορισμός στον διαθέσιμο χρόνο για την συμπλήρωση μιας άσκησης ή ακόμα μπορεί να είναι διαφορετικό το διάστημα που η άσκηση θα είναι διαθέσιμη. Ο χρονικός ορίζοντας (περίοδος) κατά τον οποίο μια άσκηση θα είναι διαθέσιμη μπορεί να είναι περιορισμένος (σε συνδυασμό με την πρόοδο ανάρτησης του εκπαιδευτικού υλικού ή την πολιτική ανάπτυξης του μαθήματος γενικότερα.) Ακόμα, η επιτυχής δοκιμασία σας στην άσκηση αυτή μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο για την πρόσβασή σας στις επόμενες ενότητες μαθημάτων, κ.ο.κ.

Πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν τεστ αυτοαξιολόγησης μοιάζουν δομικά με τις ασκήσεις αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγησή και επομένως στην βαθμολογία. Ο ρόλος των δοκιμασιών αυτών είναι καθαρά επικουρικός και όπως είναι φανερό η χρήση τους αποσκοπεί στην συστηματική αυτοαξιολόγηση της προόδου που έχετε επιτύχει αλλά και στην αποκάλυψη συγκεκριμένων κενών και ελλειμμάτων γνώσης που θα πρέπει να καλύψετε με περισσότερη προσπάθεια. Η χρήση του εργαλείου αυτό έχει να κάνει με την αυτορυθμιζόμενη μάθηση, αρχές της οποίας εφαρμόζουμε επίσης στα πλαίσια αυτού του προγράμματος.

    

e-Learning System

  Η πλατφόρμα Moodle αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας που συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία διαδραστικών καταστάσεων που προάγουν την ομαδική εργασία και την διαρκή ουσιαστική επικοινωνία.