el-GRen-US


Sunday, January 20, 2019
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layout Small textMedium textMaximum text GreyGreyImageDefaultColorColorImage
Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα;
Minimize

Το Π.Μ.Σ. εισαγάγει πολλαπλά καινοτόμα στοιχεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση:

1. Όσον αφορά στο περιεχόμενο, το πρόγραμμα αναπτύσσει συνδυαστικά τρεις βασικούς θεματικούς άξονες σε σχέση με το Φύλο:

 • εκπαιδευτικό περιβάλλον,

 • το εργασιακό περιβάλλον, και

 • τα δύο παραπάνω ιδωμένα μέσα σε Κοινωνίες της "Γνώσης και της Πληροφορίας",

όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί από τις διεργασίες της παγκοσμιοποίησης.

Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η παροχή:

 • θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων, 

 • τεχνολογικών δεξιοτήτων, 

 • και ευαισθητοποίησης σε «Καλές Πρακτικές» στο χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης.

2. Όσο αφορά στις καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας και ανατροφοδότησης, η πραγματοποίηση των διαλέξεων πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

Α) Εξ αποστάσεως

Β) Δια ζώσης

Πιο συγκεκριμένα, oι περισσότερες διαλέξεις πραγματοποιούνται από απόσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας VISTA της BLACKBOARD, ενώ πραγματοποιούνται και δια ζώσης σεμινάρια, στη διάρκεια των οποίων, οι φοιτητές/τριες ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες πάνω στις διαλέξεις, συζητούν πάνω σε πραγματικά προβλήματα, παρουσιάζουν μέρος των εργασιών τους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση και για την πρόοδό τους. Τα δια ζώσης σεμινάρια πραγματοποιούνται στη Ρόδο.

Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε εργαζόμενους και οικογενειάρχες να φοιτήσουν σε ένα απαιτητικό μεν, αλλά προσαρμοσμένο, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις ανάγκες τους πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άλλωστε στρατηγικός στόχος του Π. Αιγαίου υπήρξε ανέκαθεν η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθόδους, η διεύρυνση του φάσματος των τεχνικών μετάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης και ο περιορισμός των γεωγραφικών προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών στην ελληνική επικράτεια.

Βασικά χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος του Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», σύμφωνα και με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εκπαίδευσης από απόσταση, είναι:

 • Η χρήση τεχνολογικών μέσων και εργαλείων για τη μεταφορά του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 • Η εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να επωφελείται και /ή ακόμα και από τον άμεσο και ζωντανό διάλογο. 

 • Η ικανότητα του εκπαιδευτικού φορέα/ιδρύματος να αναπροσαρμόζει το εκπαιδευτικό υλικό, μηχανισμούς και πρακτικές. 

 • Η προσαρμογή ή/και επιλογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

3. Όσο αφορά στις καινοτόμους αξιολόγησης, και στα πλαίσια της διαρκούς αξιολόγησης των φοιτητών, βασικό στοιχείο του Π.Μ.Σ. μας είναι η συνεχής ανατροφοδότηση μεταξύ διδασκόντων & διδασκομένων, όπως και ο έγκαιρος χρονοπρογραμματισμός της ανάρτησης των βαθμών κάθε εργασίας ή δραστηριότητας, καθώς και αντίστοιχων σχολίων προς κάθε φοιτητή/τήτρια, με βάση το πρόγραμμα εργασιών και δραστηριοτήτων. 

 • Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν άμεση ανατροφοδότηση περί των επιδόσεων και του περιεχομένου των εργασιών τους έτσι ώστε έγκαιρα να μπορούν να διορθώσουν τα λάθη και τον προσανατολισμό τους. Στα ίδια πλαίσια καθορίζεται εκ των προτέρων το πότε υποβάλει τις βαθμολογίες κάθε διδάσκοντας/ουσα (μέσω του Vista) και πότε διαμορφώνεται ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος (μετά τη σταθμισμένη συνάθροιση των επιμέρους βαθμολογιών).

 • Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της e-learning μεθοδολογίας είναι και το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τον προσωπικό χρόνο μελέτης, τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των μαθημάτων και ασφαλώς την ολοκλήρωση εργασιών και άλλων δοκιμασιών αξιολόγησης. Επίσης με ένα τέτοιον προγραμματισμό εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αποφεύγοντας ανεπιθύμητες εξάρσεις και υφέσεις.

 • Για να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι, οι εμπλεκόμενοι διδάσκοντες/ουσες συζητούν, όχι μόνο μεταξύ τους και με τους/τις τεχνικούς βοηθούς του προγράμματος, αλλά και με τους/τις ίδιους/ες τους/τις φοιτητές/τριες, και οριστικοποιούν έγκαιρα τον προγραμματισμό ανάρτησης των «μαθημάτων» και των δραστηριοτήτων μελέτης, αξιολόγησης και επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τα μαθήματά τους. Και εδώ, καταλυτικός είναι ο ρόλος του/της συντονιστή/ριας του μαθήματος.

4.  Εξοικείωση με την Επιστημονική Έρευνα

Στο Π.Μ.Σ. μας υπάρχουν σχετικά μαθήματα πάνω στο σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτογενούς κοινωνικής έρευνας, αλλά και Ετήσιος Κύκλος σεμιναριακών-εργαστηριακών μαθημάτων που περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) διδακτικά τρίωρα σεμινάρια εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Στη βάση αυτής της εξοικείωσης με την επιστημονική έρευνα, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια. διεξάγει μια πρωτότυπη εμπειρική έρευνα σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία του Π.Μ.Σ. έχουν προκύψει ερευνητικές εργασίες, πολλές από τις οποίες έχουν οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε επιστημονικά συνέδρια (στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό).

 

    

ΥποβολΗ ΑΙτησης

  Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχει τελειώσει.