Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ και Συνεργατών Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.

Όλες οι παρακάτω αναφορές αποτελούν ενδεικτικές δημοσιεύσεις των μελών του Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε. και των συνεργατών του.

Βιβλία

Stamatis, P. & Nikolaou, E. (2020). Communication and mental health promotion in early childhood education. New York: Nova Publishers. ISBN 978-1-53618-509-6

Σταμάτης, Π.Ι. (2015). Προσχολική και πρωτοσχολική παιδαγωγική: Επικοινωνιακές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αθήνα: Διάδραση. ISBN 978-618-5059-27-9, σ. 536.

Σταμάτης, Π.Ι. (2013). Επικοινωνία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση, ISBN: 978-618-5059-06-4, σ. 335.

 

Επιμέλειες και συν-επιμέλειες βιβλίων

Stamatis, P.J. & E. N. Nikolaou, E.N. (2018, Eds.). Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education. New York: Nova Science Publishers. ISBN 978-1-53613-977-8.  

Κοντάκος, Α. Θ. & Σταμάτης, Π. Ι. Επιστημονική επιμέλεια της σειράς "Επικοινωνία και Εκπαίδευση". τόμος 1 (2014), τόμος 2 (2017), τόμος 3 (2020). Αθήνα: Διάδραση:

         - H. G. Klinzing, Ν. Ε. Πολεμικός, Α. Θ. Κοντάκος  &  Σταμάτης, Π. Ι. (2014). Επιστημονική επιμέλεια του 1ου συλλογικού τόμου της σειράς "Επικοινωνία και Εκπαίδευση",  Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη.  Αθήνα: Διάδραση. ISBN 978-618-5059-35-4, σ. 551.

         - Α. Θ. Κοντάκος  &  Σταμάτης, Π. Ι. (2017). Επιστημονική επιμέλεια του 2ου συλλογικού τόμου της σειράς "Επικοινωνία και Εκπαίδευση",  Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.  Αθήνα: Διάδραση. ISBN 978-618-5059-60-6, σ. 464.

         - Α. Θ. Κοντάκος  &  Σταμάτης, Π. Ι. (2020). Επιστημονική επιμέλεια του 3ου συλλογικού τόμου της σειράς "Επικοινωνία και Εκπαίδευση",  Θέματα Θεωρίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.  Αθήνα: Διάδραση. ISBN 978-960-9541-10-7, σ. 360.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

Ιορδανίδου, Σ., Σταμάτης, Π. Ι., & Λ. Π. Βαλσαμίδου (2020). Επικοινωνία στην Εκπαίδευση και Εκπαίδευση στα Μέσα: Μια θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση στο πεδίο της Προσχολικής Αγωγής. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επ. Επιμ.), Επικοινωνία και Εκπαίδευση, τ. 3, Θέματα Θεωρίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (σ. 209-243). Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-960-9541-10-7.

Σταμάτης, Π. Ι. (2020). Βασικές μεθοδολογίες έρευνας στο πεδίο της επικοινωνίας: Μια συνοπτική και εισαγωγική προσέγγιση. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επ. Επιμ.), Επικοινωνία και Εκπαίδευση, τ. 3, Θέματα Θεωρίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (σ. 47-59). Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-960-9541-10-7.

Σταμάτης, Π. Ι. (2019). Διδακτικές πρακτικές αντιμετώπισης επικοινωνιακής βίας στην προσχολική εκπαίδευση: Μια εμπειρική έρευνα. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιστ. επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 11, 297-317. Αθήνα: Διάδραση. ISΒN 978-618-5059-55-2.

Stamatis, P. J. (2019). Communication relations among parents and preschoolers: Thoughts, comments and suggestions. In R. V. Nata (Ed.), Progress in Education, Vol. 60 (pp. 83-106). USA, NY: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53615-974-5.

Stamatis, P. J., & Nikolaou, E. N. (2019). Parents’ Perceptions about Bullying. In I. V. Ancho & K. R. Krizna (Eds.), School Violence: Risk factors, prevention and challenges (pp. 97-115). USA, NY: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53615-834-2.

Σταμάτης, Π. Ι. (2018). Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδασκαλίας με επικοινωνιακά «χαρακτηριστικά». Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιστ. επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 10, 193-208. Αθήνα: Διάδραση. ISΒN 978-618-5059-81-1.

Σταμάτης, Π. Ι. & Σοφρωνά, Α. (2018). Απόψεις νηπιαγωγών και γονέων για τη μεταξύ τους συνεργασία στο σχεδιασμό προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο Β. Παπαβασιλείου, Ν. Ανδρεαδάκης, Γ. Παπαδομαρκάκης, & Μ. Καΐλα (Επιμ.), Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση. Ο Κόσμος μας; Quo Vadis? (σ. 292-306). Αθήνα, Διάδραση. ISΒN 978-618-5059-84-2.

Stamatis, P. J. & Stavropoulou, E. J. (2018). Communication styles of preschool and early primary school teachers during teaching activities. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 35-55). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Stamatis, P. J. (2018). Bullying via violent communication by early childhood education teachers during teaching processes: Two observational studies. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 57-74). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Stamatis, P. J. & Ntouka, A. V. (2018). Nonverbal expressions related to violent communication and bullying in kindergarten. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 76-92). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Stamatis, P. J. (2018). Classroom noise and miscommunication as modern forms of violent communication and bullying. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 95-113). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Stamatis, P. J. & Marousis, K. A. (2018). Observing kinesics of violent communication and bullying in early childhood classrooms. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 115-130). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Stamatis, P. J. & Ntouka, A.V. (2018). Teaching social skills, empathy and assertiveness by teachers and parents to prevent early childhood violent communication and bullying: Towards a nonviolent communication education. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 167-187). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Stamatis, P. J. & Raptou, E. G. (2018). Literature and novels as teaching strategies for violent communication and early childhood bullying prevention. In P. J. Stamatis, & E. N. Nikolaou (Eds.), Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education (pp. 189-206). New York, NY: Nova Science Publishers. ISΒN 978-1-53613-977-8.

Σταμάτης, Π.Ι. (2018). Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδασκαλίας με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιστ. επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 10. «Μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων: Εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης και η εκπαιδευτική μηχανική της».  Αθήνα: Διάδραση, σ. 193-208. ISBN 978-618-5059-81-1.

Σταμάτης, Π.Ι. & Νταβλαμάνου, Μ. Ι. (2018). Προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης παιδιού με γενικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα: Μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε επικοινωνιακές διδακτικές πρακτικές. Στο Α. Τσιμπιδάκη (Επιμ.), Θεματικός τόμος: Πολυ~Εστιακές Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή. Διεθνής περιοδική έκδοση παιδαγωγικών προβληματισμών. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 11, 10-20. ISSN 1790-5532.

Σταμάτης, Π.Ι. (2017). Η Διαγενεακή Επικοινωνία στην προσχολική εκπαίδευση ως εργαλείο ανάπτυξης κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας. Στο Β. Παπαβασιλείου, Π. Φώκιαλη, Ε. Νικολάου, Δ. Ματζάνος, & Μ. Καΐλα (επιμ.), Κοινωνική και Πολιτισμική Βιωσιμότητα. Ρόδος: ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ΤΕΠΑΕΣ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ. 208-222. ISBN 978-618-81027-3-6.

Σταμάτης, Π.Ι. (2017). Σύγχρονη διδακτική επικοινωνία: Μια διαδικασία υβριδικής μορφής. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιστ. επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 9. Η σχολική μονάδα ως ευφυής υβριδική και ηθική οντότητα.  Αθήνα: Διάδραση, σ. 199-214. ISBN 978-618-5059-66-8.

Σταμάτης, Π.Ι. (2017). Επικοινωνιακός εγγραμματισμός και προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επ. Επιμ.), Επικοινωνία και Εκπαίδευση, τ. 2, Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, σ. 347-368. Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-60-6.  

Σταμάτης, Π.Ι. & Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2017). Θεωρίες επικοινωνίας σε μικρές ομάδες: Μια συνοπτική επισκόπηση. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επ. Επιμ.), Επικοινωνία και Εκπαίδευση, τ. 2, Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, σ. 269-301. Αθήνα: Διάδραση. ISBN: 978-618-5059-60-6.

Σταμάτης, Π.Ι. (2016). Τυποποίηση της επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στο Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης (επιστ. επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 8. Συστημική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων: Τεχνολογική και Παιδαγωγική Συνύφανση. Αθήνα: Διάδραση, σ. 139-149. ISBN 978-960-953-962-3.

Nikolaou, E., & Markogiannakis, G. (2018). Preschool teachers' perceptions about the definition and manifestations of bullying in early childhood settings. In P.J. Stamatis and E.N. Nikolaou (Eds.) Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education, New York: Nova Science Publishers.

Konstantopoulou, A., Nikolaou, E., Fesakis, G., & Volika, S. (2018). Prospects of interactive digital storytelling applications in prevention and treatment of bullying in preschool education. In P.J. Stamatis and E.N. Nikolaou (Eds.) Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education, New York: Nova Science Publishers.

Nikolaou, E., & Markogiannakis, G. (2018). Preschool teachers' perceptions about the effective interventions for bullying at the preschool age. In P.J. Stamatis and E.N. Nikolaou (Eds.) Violent Communication and Bullying in Early Childhood Education, New York: Nova Science Publishers.

Konstantopoulou, A., Nikolaou, E., Fesakis, G., & Volika, S., Markogiannakis, G. (2018). Designing interactive digital storytelling as a strategy of raising children's awareness of bullying in preschool education: implications for bullying prevention. Proceedings of the International Digital Storytelling Conference "Current Trends in Digital Storytelling: Research and Practices, Zakynthos 21-23 September 2018. Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos and the Hellenic National Commission for UNESCO.

Νικολάου, Ε. (2015). Η πρόληψη της κατάθλιψης κατά την παιδική ηλικία στο σχολικό περιβάλλον. Στο Ε. Θεοδωροπούλου, Π. Φώκιαλη, Β. Παπαβασιλείου, Μ. Καΐλα (Επιμ.) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη: Κείμενα προβληματισμού και καινοτόμες προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση.

Νικολάου, Ε. (2018). Η συμβολή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο συλλογικό τόμο Β. Παπαβασιλείου, Ν. Ανδρεαδάκης, Γ. Παπαδομαρκάκης, & Μ. Καΐλα (Επιμ.),  "Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση: Ο κόσμος μας ; Quo Vadis ?  Αθήνα: Διάδραση, ISBN 978-618-5059-84-2 .

Νικολάου, Ε. & Μαρκογιαννάκης, Γ. (2019). Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως παράγοντα ενδυνάμωσης των παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες. Στο συλλογικό τόμο Θ. Αραβοσιτάς, Ε.Σκούρτου, Β. Κούρτη-Καζούλλη, Π. Τρύφωνας (Επιμ.), "Ζητήματα γλώσσας, ετερότητας και εκπαίδευσης". Αθήνα: Gutenberg.

Νικολάου, Ε. (2018). Η οικολογική προσέγγιση στην πρόληψη και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών σχολικής ηλικίας, Στο Α. Κοντάκος, & Φρ. Καλαβάσης (Επιστ. Επιμ. Σειράς), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, "Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εφαρμογές της Συστημικής Προσέγγισης και η Εκπαιδευτική Μηχανική της, τ. 10, σελ. 72-84. Αθήνα: Διάδραση.

Νικολάου, Ε. (2020). Απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τους παράγοντες που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την επικοινωνία με τους γονείς παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Στο Α. Θ. Κοντάκος & Π. Ι. Σταμάτης (Επιμ.), Θέματα θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση.

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Stamatis, P. J. (2021). Impact of COVID-19 on teaching and classroom management: Thoughts based on current situation and the role of communication. European Journal of Education and Pedagogy, 2(1), 57-63. doi: 10.24018/ejedu.2021.2.1.48

Stamatis, P. J., & Kostoula, V. E. (2021). Nonverbal immediacy in teaching process: A case study in secondary education. European Journal of Education and Pedagogy, 2(1), 20-24. doi: 10.24018/ejedu.2021.2.1.25

Stamatis, P. J., & Goutziamanis, G. A. (2020). Communication competence as fundamental aspect for effective school leader and administration achieving: A synoptic theoretical approach. European Journal of Education Studies, 7(11), 19-31. doi: 10.46827/ejes.v7i11.3332

Stamatis, P. J., & Ntouka, A. V. (2020). The impact of classroom acoustics on toddlers’ communication and active participation during teaching. European Journal of Education Studies, 7(9), 1-10. doi: 10.46827/ejes.v7i9.3216

Stamatis, P. J., & Hatzinikolaou, A. M. (2020). Practices of Greek school principals for improving school climate as communication strategy. European Journal of Human Resource Management Studies, 4(2), 93-107. doi: 10.5281/zenodo.3877883

Stamatis, P. J., & Raptou, E. G. (2020). Communication and publicity: The last hope for addressing internal violence against refugee and immigrant women’s staying in camps. European Journal of Social Sciences Studies, 4(6), 164-170. doi: 10.5281/zenodo.3722613

Σταμάτης, Π. Ι. (2019). Συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη της Προσχολικής Αγωγής στην Ελλάδα και στη διδασκαλία της μουσικής σε αυτήν. Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα, 18, 12-18. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ. ISSN: 1790-773X.

Stamatis, P. J. (2018). Could a Child’s Long-term Disobedience Lead into a Criminal Personaly? Journal of Criminology and Forensic Studies, 1(4):180019.

Stamatis, P. J. (2018). Detecting evidence of guilt in the communicative behavior of preschool-aged children. How preschool teachers could be in forensic scientists’ shoes? Forensic Science and Addiction Research, 2(4), 1-2. ISSN 2578-0042.

Σταμάτης, Π. Ι. (2018). Ο σχολικός εκφοβισμός στην προσχολική ηλικία. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Ρόδος, 20-22/5/2016 (σ. 527-541). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1944-2.

Stamatis, P. J. (2017). Communication Violence in Verbal Expression and Nonverbal Behavior of Preschool and Early Primary School Teachers during Teaching Process: An Observational Study. International Journal of Criminology and Sociology, 6(S.I.): 00-00. Special Issue “Communication Violence and Bullying in Education”.  E-ISSN: 1929-4409/16, Lifescience Global, DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2017.06.16

Stavropoulou, E., & Stamatis, P.J. (2017). Communication Styles of Primary School Teachers During Teaching. International Journal of Criminology and Sociology, 6(S.I.): 00-00. Special Issue “Communication Violence and Bullying in Education”.  E-ISSN: 1929-4409/16, Lifescience Global, DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2017.06.17

Nikolaou, E., & Markogiannakis, G. (2017). The role of teacher in primary school students' mental health promotion. Global Journal of Human-Social Science: Arts and humanities-Psychology, 17(5).

Nikolaou, E., & Markogiannakis, G. (2017). Greek preschool teachers' perceptions about the effective strategies for bullying prevention in preschool age. International Journal of Criminology and Sociology, 6, 172-177.

Nikolaou, E., Moustakas, L., Markogiannakis, G. (2017). Greek Teachers' Perceptions on the Effective Strategies and Interventions for Addressing Children with Depression in School Context. Science Journal of Education, Vol. 5, No. 4, pp. 185-191. doi: 10.11648/j.sjedu.20170504.20

Alexandri, M., Papailiou, C., & Nikolaou, E. (2017). Teachers’ Social Representations of Inclusion of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Regular Class. Open Journal for Educational Research, 1(2), Vol. 1, No 2, pp. 45-56.

Stamatis, P.J., & Nikolaou, E. (2016). Communication and collaboration between school and family for addressing bullying. International Journal of Criminology and Sociology, 5, 99-104.

 

Πρακτικά συνεδρίων

Stamatis, P. J., & Ntouka, A. V. (2020). The Impact of Kindergarten Classroom Acoustics on Communication and Active Participation of Preschoolers during Teaching Process: An Empirical Study. EERA-ECER 2020 - The European Conference on Educational Research, paper 169.

Stamatis, P. J., & Raptou, E. G. (2020). Communication in Humanitarian Studies: The Case of Greek Universities Study Programs. EERA-ECER 2020-The European Conference on Educational Research, paper 511. 

Stamatis, P. J., & Ntouka, A. V. (2019). The impact of nursery school teachers’ voice on pre-schoolers during physical and digital storytelling: A comparative study. In A. Moutsios-Rentzos, A. Giannakopoulos, & M. Meimaris (Eds.), Current Trends in Digital Storytelling. Research & Practices. Conference Proceedings (σ. 76-88). Club UNESCO Zakynthos. ISBN: 9789609979153.

Σταμάτης, Π. Ι. (2018). Ο σχολικός εκφοβισμός στην προσχολική ηλικία. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Ρόδος, 20-22/5/2016 (σ. 527-541). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1944-2.


 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου