Στοχοθεσία Εργαστηρίου

«Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών (Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.)».

Ακαδ. έτος έναρξης εργαστηρίου: 2015-2016

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ποτίτσα Ξανθάκου

Ακαδ. έτος αναδιοργάνωσης εργαστηρίου: 2020-2021

Διευθυντής: Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντικείμενο Έρευνας του Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα παρακάτω πεδία καθώς και η συστηματική οργάνωση της έρευνας τόσο προς ενίσχυση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των φοιτητών-φοιτητριών του ίδιου του Τμήματος, των μεταπτυχιακών φοιτητών-φοιτητριών και των υποψήφιων διδακτόρων:

 • Ειδική Αγωγή
 • Ψυχομετρία
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ψυχοπαθολογία
 • Κλινική Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 • Μικροδιδασκαλία
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Δημιουργική Μάθηση
 • Ψυχολογική Αξιολόγηση παιδικού ιχνογραφήματος
 • Σχολική Συμβουλευτική
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική Επικοινωνία
 • Ειδική Αγωγή
 • Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Αναγκαιότητα – Σκοπιμότητα Ερευνητικού Εργαστηρίου

Ειδικότερα, σκοπό του εργαστηρίου αποτελεί:

 • Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζονται σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές πηγές και βάσεις δεδομένων από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και ιδιαίτερα των διδασκόντων και των φοιτητών-φοιτητριών που εργάζονται στο Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.
 • Η υποστήριξη, επίβλεψη και υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών-φοιτητριών με αντικείμενο συναφές με τις περιοχές της Ψυχολογίας και των προεκτάσεών της.
 • Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών στα παραπάνω αναφερόμενα ερευνητικά πεδία.
 • Η δημιουργία και παροχή διδακτικού υλικού για την Ψυχολογία και τους επιμέρους κλάδους της, καθώς και για συναφείς επιστήμες που συνδέονται με αυτήν.
 • Η εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη που θα προκύψουν από ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Η συνεργασία (εκπαιδευτική, ερευνητική, συγγραφική) με τμήματα Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή της αλλοδαπής.
 • Η διαχείριση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.
 • Η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων.
 • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της ψυχικής υγείας των μαθητών, με στόχους την πρόληψη ψυχικών διαταραχών στο χώρο του σχολείου, την υλοποίηση συμβουλευτικών παρεμβάσεων και την καλλιέργεια της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

 

Στο πλαίσιο της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης του Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε. προβλέπεται η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 1. Δημιουργία δίγλωσσου ιστότοπου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), ο οποίος σταδιακά θα αποτελέσει πύλη ενημέρωσης και κόμβο συνάντησης αναφορικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου στο διεθνή χώρο.
 2. Οργάνωση εργαστηρίων έρευνας και επιμόρφωσης για φοιτητές-φοιτήτριες και εκπαιδευτικούς.
 3. Οργάνωση διεθνών συνεδρίων σε θεματικές που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
 4. Συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς για την προώθηση της έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.
 5. Προετοιμασία ερευνητικών συνεργασιών σε καινοτόμες θεματικές, με στόχο την υποβολή τους σε φορείς για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης.
 6. Διαμόρφωση διεθνούς δικτύου για την έρευνα στα επιστημονικά πεδία του εργαστηρίου.

Κανονισμός Λειτουργίας

Ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών (Ε.Π.Ψ.Ψ.Ε.Κ.Ε.)

ΦΕΚ 324/15-2-2016 τ. Β΄

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών».

Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών» εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας.

Άρθρο 2
Αποστολή-Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο «Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών» έχει ως αποστολή:

 • Τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζονται σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά fora από τα μέλη της επιστημονικής μας κοινότητας, και ιδιαίτερα των διδασκόντων και των φοιτητών/τριών που στεγάζονται στο εν λόγω εργαστήριο.
 • Τη διεξαγωγή, επίβλεψη, και υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με αντικείμενο συναφές με τις περιοχές της ψυχολογίας
 • Τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο σύστοιχο ερευνητικό πεδίο
 • Τη δημιουργία και παροχή διδακτικού υλικού για την ψυχολογία και τους επιμέρους κλάδους της.
 • Την εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη που θα προκύψουν από ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Τη συνεργασία (εκπαιδευτική, ερευνητική, συγγραφική) με τμήματα Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μας ή της αλλοδαπής.
 • Τη διαχείριση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.
 • Τη οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων.

       Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο  «Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών» εντάσσονται  στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

 

 • Ειδική Αγωγή
 • Ψυχομετρία
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ψυχοπαθολογία
 • Κλινική Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 • Μικροδιδασκαλία
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Δημιουργική Μάθηση
 • Ψυχολ. Αξιολόγηση παιδικού ιχνογραφήματος


 

Άρθρο 3
Προσωπικό

 

Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών στελεχώνεται από Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, του οποίου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει πλήρως στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου  και από μέλος Ε.Τ.Ε. Π. του οικείου Τμήματος.

 

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού ? μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο.

 

Άρθρο 5

Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Άρθρο 6

Λειτουργία
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)

 

 1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
 2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

 

Άρθρο 7
Πόροι

 

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.Δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες  και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,

στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

 • Βιβλίο πρωτοκόλλου.
 • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
 • Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
 • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
 • Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Κανονισμός Λειτουργίας

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου