Στοχοθεσία Εργαστηρίου

«Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή (ΕΦΕΠΕΑ)»

Ακρώνυμο «ΕΦΕΠΕΑ»  

Αντικείμενο Έρευνας του Εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών που σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν στη:

 • Διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την Περιβαλλοντική Αγωγή και την Αειφορία
 • Δημιουργία και παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή.
 • Εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη,  που θα προκύψουν από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 • Ανάπτυξη έρευνας και εφαρμογών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, που υποστηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση ειδικών προγραμμάτων και πειραματικών παραγωγών με χρήση των ΤΠΕ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία
 • Συστηματική οργάνωση αυτής της έρευνας τόσο προς ενίσχυση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των φοιτητών/τριών του ίδιου του Τμήματος όσο και προς ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και της έρευνας σχετικά με τις ποικίλες μορφές της
 • Αναβάθμιση του έργου των εκπαιδευτικών ως ερευνητών και παιδαγωγών.

Αναγκαιότητα – Σκοπιμότητα Ερευνητικού Εργαστηρίου

Είναι πλέον αποδεκτό ότι το περιβάλλον σήμερα, αντιμετωπίζει δυσεπίλυτα προβλήματα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αναδεικνύεται αναγκαία η ανάπτυξη στην προοπτική της αειφορίας, που σημαίνει την ανάπτυξη εκείνη που υλοποιείται στο πλαίσιο της οικολογικής ισορροπίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης που θα καλύπτει τις ανάγκες της ανθρωπότητας σήμερα και θα εξασφαλίζει τις ανάγκες των  μελλοντικών γενεών.

Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης αναδεικνύεται αναγκαία η ολιστική προσέγγιση του κόσμου, η αναζήτηση των οικολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και οικονομικών πτυχών των φαινομένων που εκδηλώνονται σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, αναμφισβήτητα αναδεικνύεται η σημαντικότητα της εκπαίδευσης για την αγωγή του σημερινού μαθητή ώστε να γίνει ο ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης του αύριο. Ο πολίτης εκείνος που ζώντας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία θα πρέπει να είναι ικανός να αντιληφθεί  την ανάπτυξη και τα προβλήματα της και να συμβάλει στην ανάδειξη του πολιτισμού, τη συνέχεια των πολιτισμικών αξιών, την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση καλείται να  διαμορφώσει πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση, με αίσθηση της περιβαλλοντικής τους ευθύνης, με περιβαλλοντικό ήθος, που να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για την κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη συνεργασίας όλων των τομέων της εκπαίδευσης. Καμία επιστημονική προσέγγιση από μόνη της δεν μπορεί να διαμορφώσει πολίτες ικανούς να δημιουργήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αντίθετα, όλες μαζί οι επιστημονικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις, (οι φυσικοεπιστημονικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές) μπορούν να συγκροτήσουν ουσιαστικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την αγωγή του σημερινού μαθητή και αυριανού πολίτη προς την κατεύθυνση αυτή.

Από τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν παραπάνω προκύπτει η ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής στη χώρα μας. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ολιστική διερεύνηση του περιβάλλοντος και των προβλημάτων που συνάδουν με αυτό και θα στοχεύει στην ανάδειξη και ανάπτυξη της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διάστασης της διαδικασίας αυτής. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση του ρόλου του σημερινού εκπαιδευτικού, που επωμίζεται το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αγωγή του σημερινού μαθητή.

Κρίνουμε ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες αναδεικνύουν την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός νέου Εργαστηρίου στο Τμήμα μας, του «Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή (ΕΦΕΠΕΑ)» που θα αποτελέσει ένα πρότυπο χώρο εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών έργων για την προαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, την ανάπτυξη της έρευνας, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων με χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη των διαδικασιών μάθησης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Η σημασία της θεσμοθέτησης ενός τέτοιου εργαστηρίου έγκειται στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός πλαισίου που θα υποστηρίζει και θα αναπτύσσει τη συστηματική διεπιστημονική έρευνα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής στη χώρα μας προάγοντας την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση της αγωγής του σημερινού μαθητή, την ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και τη διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης.

Διεθνής Τάση

Διεθνώς αναπτύσσονται αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις, καθώς στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Αειφορίας συνιστά την πιο σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση. Το περιβάλλον, η οικονομία, η κοινωνία και ο πολιτισμός, ως υποσυστήματα αλληλένδετα και αλληλοτροφοδοτούμενα διερευνώνται στο ευρύτερο πλαίσιό της. Ως εκ τούτου, η αειφορία συνιστά και ένα νέο τρόπο μακροπρόθεσμης σκέψης κατάλληλο για τη συστημική προσέγγιση των σύνθετων προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στις μέρες μας.

Βιωσιμότητα και Προοπτικές Ανάπτυξης

Στόχοι 3ετίας:

 1. Δημιουργία ιστότοπου, ο οποίος θα αποτελέσει σταδιακά πύλη ενημέρωσης και κόμβος συνάντησης σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου και έξω από τον ελληνικό χώρο
 2. Δημιουργία ακαδημαϊκού περιοδικού στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 3. Οργάνωση εργαστηρίων έρευνας και επιμόρφωσης για φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς
 4. Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων σε θεματικές που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου
 5. Συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς για την προώθηση της έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος του εργαστηρίου
 6. Προετοιμασία ερευνητικών συνεργασιών σε καινοτόμες θεματικές, με στόχο την υποβολή τους σε φορείς για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης
 7. Διαμόρφωση διεθνούς δικτύου για την έρευνα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και της Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου