Ερευνητικά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

 • 2020 Συνεργασία στο Υποέργο (2) «Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Νοτίου Αιγαίου», της Πράξης [e- Aegean R&D Network] ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, και κωδικό ΕΛΚΕ 80477, με Επιστημονικά Υπεύθυνη, την Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».
 • 2020 Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα “Η αξιοποίηση των καλών τεχνών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών του αειφόρου νηπιαγωγείου”. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2019 Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «H τοπική βιώσιμη ανάπτυξη της Ρόδου και η συμβολή των γυναικών». Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2018 Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Μελέτη των απόψεων των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση’’ αναφορικά με τη φοίτησή τους σε αυτό, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική τους ανέλιξη». Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2017 Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Όταν ήμουν νέος - νέα ήθελα να αλλάξω τον κόσμο: Απόψεις προπτυχιακών φοιτητών/τριών για θέματα Περιβάλλοντος, Παιδείας, Εργασίας, Αειφορίας». Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2015 – 2017 Ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Εκπαιδευτικό υλικό στο γνωστικό πεδίο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».  Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς για την προώθηση της έρευνας σε θεματικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δημιουργία και παροχή παιδαγωγικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Υποστήριξη, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Έκδοση συλλογικών τόμων οι οποίοι αποτέλεσαν διδακτικά συγγράμματα, τα οποία διανεμήθηκαν στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο των μαθημάτων του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων & Λοιπών Βοηθημάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Εύδοξος».
 • Διεξαγωγή ερευνών και μελετών στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά προγράμματα 2015 - 2021.pdf

 

© 2016 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Κατασκευή Βασίλης Κασαπίδης, Ενημέρωση Ξένια Καραγιώργου, Επιμέλεια Κειμένων Ελένη Νικολάου