Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Αποκλίνουσα Συμπεριφορά
  • Διερεύνηση των εννοιών και των εκφάνσεων της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, καθώς και των επιπτώσεων που έχει αυτή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης και λειτουργίας του ατόμου, και ιδιαίτερα του παιδιού. Μέσα από τη συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση βιολογικών, ψυχολογικών και κυρίως κοινωνιολογικών θεωριών της απόκλισης, προσδιορίζεται η διαχρονική και διαπολιτισμική πολλαπλότητα των εκφάνσεων της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Επιπλέον δε η πολλαπλότητα των επεξηγηματικών μοντέλων που επιχειρούν, το καθένα από τη δική του σκοπιά, να εξηγήσουν τα αίτια, την εμφάνιση, τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς.
 • Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης
  • Εξετάζεται η σχολική τάξη ως κοινωνικό υποσύνολο και μελετώνται οι βασικοί συντελεστές και οι σχέσεις μεταξύ τους στα πλαίσια της σχολικής πράξης. Μέσα από την συγκριτική παρουσίαση εμπειρικών μελετών εξετάζεται ο ρόλος του δασκάλου, τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες του και η συμπεριφορά του μέσα στην τάξη, οι μέθοδοι επιλογής των εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους και οι διαδικασίες αξιολόγησης του έργου τους. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, λειτουργίες και συμπεριφορές των μαθητών, καθώς και το θέμα της αξιολόγησής τους από τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, αναλύεται η δυναμική της σχολικής τάξης, η δυναμική της ομάδας, και οι διαπροσωπικές διεργασίες και σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ δασκάλου και μαθητή, όσο και μεταξύ μαθητών, και εξετάζεται, αν και σε πιο βαθμό, οι δυναμικές και διεργασίες αυτές διαφοροποιούνται από παράγοντες όπως η κοινωνική προέλευση, η οικονομική κατάσταση, η φυλή, το φύλο.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων
  • Εξετάζονται οι τυπικές και άτυπες μορφές οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και συστημάτων, μέσα από τις ευρύτερες θεωρίες των οργανώσεων και της γραφειοκρατίας, καθώς και από σύγχρονες εμπειρικές μελέτες γύρω από τη δόμηση και τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων. Ειδικότερα, αναλύεται η τυπική διοικητική δομή των εκπαιδευτικών οργανισμών, η ιεραρχία, η ειδίκευση, τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τα γραφειοκρατικά αυτά στοιχεία των σχολικών οργανισμών. Αναλύεται ο θεωρητικός και εμπειρικός προβληματισμός γύρω από τη νομιμοποίηση της εξουσίας στο σχολείο, από τη γραφειοκρατία και όχι από επιστημονικά κριτήρια και προσόντα, και εξετάζονται οι επιπτώσεις της συνθήκης αυτής στη λειτουργία των εκπαιδευτικών - περιορισμός της επαγγελματικής αυτονομίας, ανάπτυξη της ευθυνοφοβίας, ανάπτυξη της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και δράσης στην εκπαίδευση, κλπ. Τέλος, εξετάζονται διαστάσεις της σχολικής οργάνωσης όπως το μέγεθος του σχολείου, των τάξεων, και ο αριθμός των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων, και οι επιπτώσεις τους στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαίδευση
  • Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού παρουσιάζονται και αναλύονται συγκριτικά οι βασικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που διαμόρφωσαν τα (Ευρωπαϊκά κυρίως) εκπαιδευτικά συστήματα. Μέσα από μια ιστορική διαδρομή της πολιτικής θεωρίας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα, επιχειρείται η σκιαγράφηση του σταθερών και διαφοροποιημένων συνισταμένων του εκπαιδευτικού θεσμού και των αντίστοιχων αλλαγών που ο θεσμός αυτός έχει υποστεί. Αναλύονται ιστορικά παραδείγματα της δομής, του περιεχομένου, και των διαδικασιών της εκπαίδευσης κάτω από διαφορετικά πολιτικά συστήματα και εξετάζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή ή/και την κριτική των διαφόρων αυτών συστημάτων.
 • Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση
  • Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για αγωγή - προαγωγή υγείας από τους μέλλοντες εκπαιδευτικούς. Σαν εισαγωγή αναλύονται οι έννοιες της «πρόληψης» και της «πρώιμης διαπαιδαγώγησης» των παιδιών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας γύρω από θέματα υγείας. Στη συνέχεια εξετάζονται τα βασικότερα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται στο σχολείο, και οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα αναγνωρίσουν και να τα αντιμετωπίσουν, από τα καθημερινά μικρο-ατυχήματα και την παροχή πρώτης βοήθειας, μέχρι και την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων που άπτονται της ψυχο-σωματικής εξέλιξης του παιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση παιδικών ασθενειών όπως η μηνιγγίτιδα, και ψυχο-σωματικών κακώσεων που προέρχονται από παιδική κακοποίηση. Τέλος, παρουσιάζονται οι μέθοδοι πρώιμης διαπαιδαγώγησης των μαθητών σε θέματα διατροφής για την αποφυγή παχυσαρκίας ή υποσιτισμού, και κυκλοφοριακής αγωγής, για την πρόληψη της μάστιγας των παιδικών τροχαίων ατυχημάτων.
 • Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού
  • Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μια εισαγωγή στη σύγχρονη πολιτισμική θεωρία. Αποσαφηνίζονται ιδιαίτερα οι έννοιες «πολιτισμός» και «κουλτούρα», εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ τέχνης, κουλτούρας, επικοινωνίας, ιδεολογίας, και κοινωνίας. Εμφαση δίδεται στα προβλήματα μεθοδολογίας που σχετίζονται με τη φιλοσοφία του πολιτισμού
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
  • Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μια εισαγωγή στην ιστορία της μοντέρνας, κατά κύριο λόγο τέχνης, μελετώντας συγχρόνως και μερικά προβλήματα της μεθοδολογίας της ιστορίας της τέχνης. Βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι η θεωρία των μικροδομών προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να αποδώσει μερικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ξεπερνώντας έτσι τη στεγνή ιστοριογραφία, τις μεταφυσικές αντιλήψεις περί τέχνης, κ.τ.λ.
 • Λαογραφία και Λαϊκός Πολιτισμός
  • Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού αναλύονται τα βασικά είδη της λαϊκής λογοτεχνίας και η ιστορική τους εξέλιξη. Εξετάζονται οι ιστορικές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες που συνέβαλλαν στη δημιουργία και τη μετάδοση των ειδών της λαϊκής λογοτεχνίας στα πλαίσια της νεοελληνικής κοινωνίας, και οι διαδικασίες διαμόρφωσης και αλληλεπίδρασης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Τέλος αναλύονται οι παράγοντες που ώθησαν στην ανάπτυξη του παραμυθιού στην Ελλάδα του 19 ου και 20ου αιώνα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαμόρφωση των αντίστοιχων παιδαγωγικών τάσεων.
 • Περιβάλλον και Κοινωνία
  • Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της φιλοσοφίας και της βασικής μεθοδολογίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να παρέχει γνώσεις και εμπειρία για τη δημιουργία και υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παρουσιάζεται ιστορικά η εμφάνιση της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι διαχρονικές αλλαγές στους στόχους, το περιεχόμενο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προώθησή της. Μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών διδακτικών μεθόδων στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμπεδώνονται γνώσεις για την επεξεργασία επιλεγμένων θεμάτων περιβάλλοντος.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved