Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
Yποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής

 • Εκπαιδευτική Πολιτική
  • Συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών θεωριών που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εντοπίζονται οι βασικοί κοινωνικοί, οικονομικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη σύλληψη, επεξεργασία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δη νεοτερικών, μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Αναλύονται οι σημαντικότεροι φορείς που ενεργοποιούνται προς την διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι δυναμικές της αλλαγής και της συντήρησης που αναπτύσσονται προς νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Εξετάζονται, ειδικότερα, παραδειγματικές περιπτώσεις εφαρμογής μεταρρυθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η στοχοθεσία, εφαρμογή και επιπτώσεις τους, τόσο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση φορείς -μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς.
 • Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
  • Αναλύεται θεωρητικά και μέσω ιστορικών και εμπειρικών μελετών η οικονομία ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν, σε κάθε χωρο-χρονική στιγμή τη δομή, οργάνωση, λειτουργίες και περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος. Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις των καθοριστικών επιδράσεων, οι οποίες ασκούνται στη διαμόρφωση των εκάστοτε εκπαιδευτικών συστημάτων από τις διεργασίες κοινωνικής, οικονομικής, και τεχνολογικής ανάπτυξης, από την προσφορά και ζήτηση εργατικού δυναμικού, από τις αλλαγές στη δομή και ιεραρχία των επαγγελμάτων, από την κατανομή του εισοδήματος, τέλος από τη διαδικασία διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών.
 • Κοινωνιολογία της Οικογένειας
  • Ανάλυση της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού, της διαχρονικής και διαπολιτισμικής διαφοροποίησης των δομών και λειτουργιών της, και των επιπτώσεων που η λειτουργία της έχει, τόσο για την εξασφάλιση της κοινωνικής οργάνωσης και αναπαραγωγής, όσο και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη δομή της οικογένειας στη Δύση, στις αλλαγές των ρόλων των μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα του παιδιού, στα πλαίσια της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, και τέλος στις αλλαγές των λειτουργιών της οικογένειας που σχετίζονται κυρίως με την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση του παιδιού.
 • Πολιτισμικά, Θρησκευτικά και Εθνικά Πρότυπα στην Εκπαίδευση
  • Εξετάζονται οι βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις στη μελέτη των πολιτισμικών, θρησκευτικών και εθνικών προτύπων, αλλά και οι επιπτώσεις που αυτά τα πρότυπα έχουν στην αναπαραγωγή των κοινωνικο-οικονομικών δομών και ιστορικών εξελίξεων. Επίσης, εξετάζονται οι διεργασίες ανάδειξης μειονοτικών ομάδων και κατηγοριών μέσα από την επικράτηση ή υιοθέτηση προτύπων υπεροχής συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων και αναλύονται τα προβλήματα του εθνικισμού, ρατσισμού, σεξισμού, θρησκευτικού φανατισμού κ.ά.. Μέσα από τη θεωρητική και εμπειρική μελέτη περιπτώσεων, όσον αφορά τις θετικές και αρνητικές διαστάσεις της λειτουργίας των στερεοτύπων, εντοπίζονται και αναλύονται συστηματικά οι τρόποι αναπαραγωγής, και αντίστοιχα καταπολέμησης, των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Κοινωνικές διαστάσεις της αξιολόγησης στο Σχολείο
  • Παρουσιάζονται οι ιστορικές συνθήκες που υπήρξαν καταλύτες για τη δημιουργία της αξιολόγησης, η αμφισβήτηση ορισμένων από αυτές, και οι εναλλακτικές λύσεις που κατά καιρούς προτείνονται. Κεντρική συνισταμένη παραμένει η διερεύνηση των επιπτώσεων που έχουν οι διάφορες μορφές και η νόρμα αξιολόγησης, ανάλογα με την κοινωνική προέλευση των μαθητών. Στον άξονα αυτό κινείται και η εξέταση των επιπτώσεων και των παρενεργειών που έχει ιδιαίτερα εκείνη η μορφή της που συνδέεται με εξετάσεις και βαθμούς.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved