Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
Yποχρεωτικά Μαθήματα

  • Κοινωνικοποίηση του Παιδιού
    • Παρουσιάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του φαινομένου της κοινωνικοποίησης και μια σειρά θεωρητικών και εμπειρικών μελετών που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα και τις προϋποθέσεις της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης του ατόμου. Στη συνέχεια, γίνεται συγκριτική ανάλυση των κυριοτέρων βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών, διαμέσου της οποίας εντοπίζονται οι βασικοί προσδιοριστικοί και περιοριστικοί παράγοντες της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της κοινωνικοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δομές και διαδικασίες οικογενειακής και σχολικής κοινωνικοποίησης και στις επιπτώσεις τους, τόσο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, όσο και για την αναπαραγωγή του υφιστάμενου κοινωνικού συστήματος.
  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης , με έμφαση στις διακρίσεις των μειονοτήτων
    • Μελετάται η εκπαίδευση ως πολυσύνθετος κοινωνικός θεσμός μετάδοσης γνώσης αλλά και αναπαραγωγής των υφισταμένων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δομών. Εξετάζεται η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού θεσμού μέσω των βασικών θεωριών που εξηγούν τη δομή και κυρίως τις λειτουργίες της εκπαίδευσης, καθώς και τη συσχέτισή της με ευρύτερες αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων, κυρίως της Δύσης. Ταυτόχρονα, μέσα από μια συγκριτική ανάλυση των αλλαγών που έχουν επέλθει στις σύγχρονες πολυ-πολιτισμικές κοινωνίες, παρουσιάζεται ο προβληματισμός γύρω από τη διαφοροποιημένη ένταξη και συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών ομάδων, που χαρακτηρίζονται ή αντιμετωπίζονται ως «μειονότητες»-φυλετικές, εθνοτικές, θρησκευτικές, πολυτισμικές κ.ά.- στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τη δημιουργία και αναπαραγωγή ανισοτήτων και αποκλεισμών που αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν.
  • Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου
    • Εξετάζονται, μέσα από συγκριτική ανάλυση θεωριών και εμπειρικών μελετών, οι κυριότεροι παράγοντες, που διαχρονικά και διαπολιτισμικά, συντελούν στη διαμόρφωση του ρόλου του φύλου. Ειδικότερα, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή στους ρόλους των δύο φύλων και εντοπίζονται οι βασικότεροι παράγοντες που διαφοροποίησαν τους ρόλους αυτούς, γίνεται δε μια κριτική ανάλυση αφενός μεν των θεωριών που αποδίδουν τις διαφορές των φύλων στη «φύση», αφετέρου δε αυτών που τις αποδίδουν στις κοινωνικοποιητικές διαδικασίες ή την «ανατροφή». Τέλος, εξετάζονται οι ρόλοι των δύο φύλων στις σημερινές δυτικές κοινωνίες μέσω της τεκμηρίωσης των θεσμοθετημένων -τυπικά και άτυπα- δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών και των πεδίων και μορφών δράσης, σε τομείς, όπως η δυαδική σχέση, η οικογένεια, η κοινότητα, ο εργασιακός χώρος, η πολιτική εξουσία και το νομικό πλαίσιο.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved