Το Εργαστήριο Τομέας Μέλη Εργαστηρίου Έρευνα Νέα - Ανακοινώσεις Συνέδρια Links Επικοινωνία
ΓΕΝΙΚΑ

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών ανήκει στον Τομέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού.

Τηλέφωνο - FAX: 22410 99195

Ίδρυση

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 198 (ΦΕΚ 180Α/9-8-2000) και βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Β' του Πανεπιστημίου.

Αποστολή

 • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε δο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΠΑΕΣ , σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.
 • Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων ανα γνωρισμένων επιστημόνων.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομι­ κής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α'53).

Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν 2083/92 (Α' 159).

Υπεύθυνος του εργαστηρίου για το έτος 2004-05 είναι ο Ν. Ταψής, αποσπασμένος εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διοίκηση - αρμοδιότητες

Διευθύντρια Εργαστηρίου
& Tομέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών & Πολιτισμού
Αν. Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Tηλέφωνο: 22410 99135, email: vitsilaki@rhodes.aegean.gr

Η διευθύντρια ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται

 • Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
 • Η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του,
 • Η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
 • Η εισήγηση για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και
 • Η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εργαστηρίου εγγράφου.

Εγκατάσταση-λειτουργία

 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου .
 2. Η διευθύντρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει α­ποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική α πόφαση.
 3. Η διευθύντρια έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στο χώρο, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τη διευθύντρια. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Περιορισμός Ευθύνης
©2005 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. - Ε.Ε.Κ.Ε. All Rights Reserved