ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-04

-----------

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διονύσης Σ. Γουβιάς

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

(κάντε κλικ με το ποντίκι για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα)

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

(1η συνάντηση) Βασικές έννοιες Κοινωνιολογίας & Παιδαγωγικής

 

(2η συνάντηση) Durkheim και Δομολειτουργισμός

 

(3η συνάντηση) Η μαρξιστική θεώρηση

 

(4η συνάντηση)  Η ερμηνευτική προσέγγιση

 

(5η συνάντηση) Η ‘Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης’ και η έμφαση στους ‘Επικοινωνιακούς Κώδικες’ (Bernstein)

 

(6η συνάντηση) Η θεωρία του ‘Πολιτισμικού Κεφαλαίου’ και της ‘Πολιτισμικής Αναπαραγωγής’ (Bourdieu).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

(7η συνάντηση) Η διάσταση του ‘Φύλου’ στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

(8η συνάντηση) Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές ανισότητες.

 

(9η συνάντηση) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. ‘Διαφορετικότητα’ ή ‘Ενσωμάτωση’ ;

 

(10η συνάντηση) Ζητήματα γύρω από την Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ.

 

(11η συνάντηση) Οικονομική παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτικά συστήματα. (Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών – Η ‘απόσυρση’ του Κράτους από το ‘προσκήνιο’ -  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η αναζήτηση της ‘Βιώσιμης Ανάπτυξης’).

 

(12η συνάντηση) Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Δημοσίου Σχολείου.

 

(13η συνάντηση) O εκπαιδευτικός ‘εκσυγχρονισμός’. Ο ρόλος της ‘αξιολόγησης’ για εκπαιδευτικούς & μαθητές/φοιτητές

 

(14η συνάντηση) Ανακεφαλαιωτικές αναφορές. Συγκριτική θεώρηση. Συζήτηση εργασιών.


 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 BLA]

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βακαλιός, Θ. (1994). Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 ΒΑΚ]

 

Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 BΑΝ]

 

Hλιού, Μ. (1984). Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική. Αθήνα: Πορεία. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.1909495 ΗΛΙ]

 

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1995). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος Ι. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.495 ΚΟΝ]

 

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1996). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος ΙΙ. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.495 ΚΟΝ]

 

Mυλμπάουερ, Κ. Ρ. (1985). Κοινωνικοποίηση - Θεωρία και Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 303.32 MUH]

 

Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (1998). Κοινωνικοποίηση: Η Γένεση του Κοινωνικού Υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 303.32 NOV]

 

De Queiroz, J.-M. (2000). Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 QUE]

 

Πυργιωτάκης, Ι. (1998). Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες (7η έκδοση). Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.193 ΠΥΡ]

 

Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.1 ΠΥΡ]

 

Τσαούσης, Κ. (1985). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 301 ΤΣΑ]

 

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 ΦΡΑ]


 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

Βασικές έννοιες Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικής. Σχέση Κοινωνιολογίας και Παιδαγωγικής

 

q       Κοινωνικά φαινόμενα – δομή/ές – κανόνες – συλλογική δράση – θέσεις – ρόλοι – κοινωνικοποίηση – κοινωνικός έλεγχος -  θεσμοί – διαστρωμάτωση - κινητικότητα – ανισότητα – απόκλιση – στερεότυπα – προκαταλήψεις.

q       Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Κοινωνιολογία της απασχόλησης - κοινωνιολογία της εργασίας/των επαγγελμάτων.

q       Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική επιστήμη

q       Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική

q       Κοινωνική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική-εκπαιδευτική έρευνα : προσδιορισμός του περιεχομένου τους και των μεταξύ τους διαφορών και σχέσεων.

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία [1]

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (σσ. 43-111)

Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (σσ. 54-63, 73-74)

Τσαούσης, Κ. (1985). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Αθήνα: Gutenberg. (κεφ. 4)

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. (σσ. 13-20)

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Archer, M. (1979). Social Origins of Educational Systems. London: Sage Publications.

Bourdieu, P. and Passeron, J. C. (1976). Reproduction in education, society and culture. London: Sage. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 305 BOU]

Cole, M. (ed.) (1989). The Social Contexts of Schooling. London: Falmer Press.

Floud, J., Halsey, A.H. and Martin, F.M. (1956). Social class and educational opportunity. London: Heineman.

Husen, T. (1975). Social influence on educational attainment. Paris: OECD.

Karabel, J. & Halsey, A.H. (eds.) (1977). Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 POW]

Salter, B. and Tapper, T. (1981). Power and Policy in Education. Lewes: Farmer Press.

Tyler, W. (1977). The sociology of educational inequality. London: Methuen.

Young, M. and Whitty, G. (1977). Society, State and Schooling. Ringmer: Falmer Press.

 

Περιοδικά (για θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, με ελεύθερη πρόσβαση μέσω πανεπιστημίου)

1.      Ελληνικά

q       ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: http://www.uth.gr/tovima/

q       ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

q       ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ : http://ediamme.edc.uoc.gr/magazine.htm

q       ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

q       ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

q       ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: http://www.auth.gr/virtualschool/

 

2.      Ξένα

q       ASSESSMENT IN EDUCATION: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/0969594X.html

q       BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION:

 http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/01425692.html

q       EDUCATION-LINE: http://www.leeds.ac.uk/educol/

q       EDUCATION POLICY ANALYSIS ARCHIVES: http://epaa.asu.edu/

q       GENDER AND EDUCATION: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09540253.html

q       HISTORY OF EDUCATION: http://www.tandf.co.uk/journals/tf/0046760X.html

q       INTERCULTURAL EDUCATION: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/14675986.html

q       SOCIOLOGY OF EDUCATION ABSTRACTS:

http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/00380415.html

 

Ενδεικτικές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις για Αναζήτηση Πληροφοριών

q       Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδας:   http://www.cc.uoa.gr/maraslio/etaireia2/index.htm

q       Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: http://www.sociology.gr/

q       Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.gr/library/pi-lib/onl-per.htm

 

Επίσης υπάρχουν πολλές πληροφορίες σε μεγάλες και διεθνείς βάσεις δεδομένων τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Σχολής, όπως για παράδειγμα στις διευθύνσεις:

q       http://www.lib.aegean.gr/SERVICES/dbases.htm

q       http://www.lib.aegean.gr/SERVICES/online_journals/JOURNALS.htm


 

Durkheim και Δομολειτουργισμός

q       Ε. Durkheim

q       Οι σύγχρονοι ντυρκεμιανοί

q       Η Δομολειτουργιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης

q       Σύγχρονες Δομολειτουργιστικές προσεγγίσεις

q       Κριτική αποτίμηση – Σύγχρονες εφαρμογές

q       Νέες Δομολειτουργιστικές προσεγγίσεις: διαστάσεις του ‘φύλου’ κλπ.

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Μέρος Ι)

Βότσης, Θ. (2001). «Οι σχέσεις φυσικών και κοινωνικών επιστημών
στα πλαίσια της οικολογικής προβληματικής».
Virtual School, τόμος 2, τεύχος 4 (ενότητα 3: «Οι μεγάλοι θεωρητικοί των κοινωνικών επιστημών»).

[http://www.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/Votsis.html]

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (κεφ. 8)

Κουζέλης, Γ. & Ψυχοπαίδης, Κ. (1996). Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Νήσος. (περιέχει κείμενα του T. Parsons). [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:121 ΕΠΙ]

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. (σσ. 152-157, 249-356)

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Boudon, R. (1977). Education and social mobility: a structural model. New York: Oxford University Press.

Karabel, J. & Halsey, A.H. (eds.) (1977). Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press.

Savage, S.P. (1981).The theories of Talcott Parsons : the social relations of action. London: Macmillan. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 301.01 SAV]

 

Ηλεκτρονικά κείμενα

Δ. Γουβιάς,  Ο Δομολειτουργισμός ως Κοινωνιολογική Οπτική   

Δ. Γουβιάς, Functionalist approach in education (αγγλικό κείμενο)

Περισσότερες πληροφορίες πάνω στο έργο του Durkheim βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση: http://eddie.cso.uiuc.edu/Durkheim/


 

Η μαρξιστική θεώρηση

q       Εισαγωγή

q       Η μαρξιστική ανάλυσης της εκπαίδευσης: Οι θεωρίες της άμεσης αναπαραγωγής

q       Η μαρξιστική ανάλυσης της εκπαίδευσης: Αντίσταση, σχετική αυτονομία και βολονταρισμός

q       Νέες τάσεις στη μαρξιστική ανάλυση (π.χ. εθνικές ή διαφυλικής ανισότητες)

q       Αξιολόγηση της μαρξιστικής θεώρησης

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Banks, O. (1987). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Μέρος ΙΙ)

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (κεφ. 7)

Τσουκαλάς, Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα, 1830-1922. Αθήνα: Θεμέλιο, 1977. (κυρίως σσ. 373-377, 510-526, 573-576)

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. (σσ. 158-177, 469-491)

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Althusser, L. (1972). Ideology and Ideological State Apparatuses. In B.R. Cosin (ed.) Education: Structure and Society. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Press.

Apple, M.W. (1979). Ideology and Curriculum. London: Routledge & Kegan Paul.

Apple, M.W. (1981). Cultural and economic reproduction in education: essays on class, ideology and the state. London: Routledge & Kegan Paul.

Baudelot, C. & Esteblet, R. (1971). L’ ecole capitaliste en France. Paris: Maspero.

Boudon, R. (1973). L’ inegalité des chances. Paris: Colin.

Bourdieu, P. and Passeron, J. C. (1976). Reproduction in education, society and culture. London: Sage.

Bowles, S. (1971). Unequal education and the reproduction of the social division of labour. Review of Radical Political Economics, 3 (4).

Bowles, S. (1972). Schooling and inequality from generation to generation. Journal of Political Economy, 80.

Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in capitalistic America. Educational reform and the contradictions of economic life. New York: Basics.

Carnoy, M. (1974). Education as cultural imperialism. London: Longman.

Cole, M. (ed.) (1989). The Social Contexts of Schooling. London: Falmer Press.

Giroux, H.A. (1981). Ideology, Culture and the Process of Schooling. Philadelphia: Temle University Press.

Giroux, H.A. (1983). Theory and resistance in education. New York: Heineman.

Hargreaves, A. (1987). Educational assessment - A tests for socialism. London: Kogan Page.

Izambert-Jamati, V. (1984). Culture technique et critique sociale à l’ école élementaire. Paris : PUF.

Lather, P. (1991). Getting Smart: feminist research and pedagogy within the postmodern. New York: Routledge.

Poulantzas, N. (1973). Political Power and Social Classes. London: New Left Books.

Weiner, G. (1997). New Era or Old Times: class, gender and education. (Paper presented at the Annual Conference of the BERA, in York, September 1997 - Also available from the BERA web-site at  http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000357.htm).

 

Ηλεκτρονικά κείμενα

Finley, M. K. (1992). The educational contest for middle- and working-class women: the reproduction of inequality. (αγγλικό κείμενο)

 

Gimenez, M. (2001). Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy. (αγγλικό κείμενο)

 

 

Περισσότερες πληροφορίες πάνω στο έργο του Marx βρίσκονται στις παρακάτω διεύθύνσεις:

http://www.marxists.org/

http://eserver.org/marx/

 

 


 

Η ερμηνευτική προσέγγιση

q       Η μικρο-ερμηνευτική προσέγγιση. Εισαγωγή

q       Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και «κοινωνιολογία της σχολικής τάξης»

q       Η νέα «κοινωνιολογία της εκπαίδευσης»

q       Η φεμινιστική οπτική στην μικρο-κοινωνιολογία

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Κεφ. 10-11)

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (κεφ. 9)

Mυλμπάουερ, Κ. Ρ. (1985). Κοινωνικοποίηση - Θεωρία και Έρευνα. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.(κεφ. 5, 9, 10)

De Queiroz, J.-M. (2000). Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του. Αθήνα: Gutenberg.

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Garden City. [2]

Charon, J. (1979). Symbolic Interactionism. New Jersey: Upper Saddle River.

Cooley, C. H. (1964)(orig. 1902). Human Nature and the Social Order. New York: Schocken Books.

Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.

 Lutrell, W. (1992). “Working-class women’s way of knowing: effects of gender, race and class”. In Wringley, J. (ed.) Education and Gender Equality, σσ. 173-191. London: The Falmer Press[3]. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19345 EDU]

Ostrow, James M. “Spontaneous involvement and social life”. Sociological Perspectives, 39 (fall): 341-52.

Rogers, E. (1987). “Progress, Problems and Prospects for Network Research: Investigating Relationships in the Age of Electronic Communication Technologies.” Social Networks, 9: 285-310.[4]

Selwyn, N. (2003). “Why students do (and do not) make use of ICT in university?”. (Paper presented to the “Finding Common Ground: IT Education, Dearing and Democracy in the Information Society” Conference, University of Leeds Department of Computing, 9 July 2003).[5] [μπορεί να διαβαστεί ή να «κατεβαστεί» στην εξής διεύθυνση:

 http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003130.htm ]

West, C. (1996). “Goffman on feminist perspective”. Sociological Perspectives, 39 (fall): 353-368. [6]


Η ‘Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης’ και η έμφαση στους ‘Επικοινωνιακούς Κώδικες’ (Bernstein)

q       Φανερό’ και ‘κρυφό’ αναλυτικό πρόγραμμα (Young). ‘Ανώτερη’ και ‘κατώτερη’ γνώση. Ουδετεροποίηση της γνώσης και των τρόπων απόκτησής της.

q       ‘Κλειστά’ και ‘ανοικτά’ συστήματα επικοινωνίας και παιδαγωγικών πρακτικών.

q       ‘Περιορισμένος’ και ‘επεξεργασμένος’ γλωσσικός κώδικας (Βernstein).

q       Προσανατολισμός στη ‘θέση’ ή στο ‘πρόσωπο’.

q       Γλωσσικοί κώδικες και σχολικές ανισότητες.

q       Σχολικές ανισότητες και ταξικές δομές.

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Blackledge, D. & Hunt B. (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. (Κεφ. 12)

Κελπανίδης, Μ. (2002). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (σσ. 353-362)

De Queiroz, J.-M. (2000). Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του. Αθήνα: Gutenberg.

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. (σσ. 138-157, 393-468)

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Bernstein, B. (1973). Social class, language and socialisation. In. J. Karabel and A.H. Halsey (eds.) (1977). Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19 POW]

Bernstein, B. (1977). Class, codes and control, vol. 3: towards a theory of educational transmissions. London: Routledge & Kegan Paul. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:401.9 BER]

Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity : theory, research, critique. London: Taylor & Francis. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:370.19 BER]

 


Η θεωρία του ‘Πολιτισμικού Κεφαλαίου’ και της ‘Πολιτισμικής Αναπαραγωγής’ (Bourdieu)

q       Η έννοια του ‘πολιτισμικού (μορφωτικού) κεφαλαίου’.

q       H ‘κληρονόμηση’ του ‘πολιτισμικού κεφαλαίου’.

q       Η ‘έξη’ (habitus) και η σχέση της με τα οικογενειακά μορφωτικά χαρακτηριστικά.

q       Ο αναπαραγωγικός ρόλος του σχολείου.

q       ‘Συμβολική βία’ στη  καθημερινή ζωή.

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Bourdieu, P. (1993). Οι κληρονόμοι: οι φοιτητές και η κουλτούρα. (μετάφραση: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη). Αθήνα: Ινστιτούτο του βιβλίου - Μ.Καρδαμίτσα . [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.8 BOU]

Bourdieu, P. (1999). Γλώσσα και συμβολική εξουσία. (μετάφραση: Κική Καψαμπέλη). Αθήνα: Καρδαμίτσα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 401.9 BOU]

De Queiroz, J.-M. (2000). Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του. Αθήνα: Gutenberg.

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. (σσ. 162-169, 357-391)

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. London: Routledge. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 306.0944 BOU]

Bourdieu, P. (1990a).  In Other Words. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P. and Passeron, J. C. (1976).     Reproduction in education, society and culture. London: Sage. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 305 BOU]


Η διάσταση του ‘Φύλου’ στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

q       Θεωρίες για τις διαφορές των φύλων.

q       Φύλο και Εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή (Δυτικές χώρες).

q       Φύλο, Εκπαίδευση και Κράτος Πρόνοιας.

q       Φύλο, Εκπαίδευση και Επαγγελματική Θέση.

q       Γυναίκες Εκπαιδευτικοί.

q       Φύλο και Εκπαίδευση στην Ελλάδα

o       Ιστορική εξέλιξη

o       Το Αναλυτικό Πρόγραμμα

o       Γυναίκες και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: οι γυναίκες ως φοιτήτριες.

o       Γυναίκες και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: οι γυναίκες ως εκπαιδευτικοί.

 

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Γουβιάς, Δ. (1999). «Eξισωτικές Λειτουργίες των Γενικών Εξετάσεων και Επιλεκτικότητα στην Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση  της Αθήνας». ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τ. 51-52.

Δεληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. (επ.) (1993). Εκπαίδευση και Φύλο – Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. (κυρίως από μέρος Ι, κεφ. 2, 4& 5 , και από μέρος ΙΙ, κεφ.2) [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19345 ΕΚΠ]

Δεληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. (επ.) (1997). Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.  

Ζιώγου, Σ. (1983). Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893): Ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης – Κυριότερες τάσεις και προβλήματα. (Διδακτορική Διατριβή). Θεσσαλονίκη. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:376.9495 ΖΙΩ]

Κατή, Δ. (2002). Νοημοσύνη και Φύλο.  Αθήνα: Οδυσσέας. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 153.9 ΚΑΤ]

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995α.) Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική: Μια Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Gutenberg. (κυρίως το μέρος Β’)

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1995β). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος Ι. Αθήνα: Gutenberg. (κυρίως κεφ. 7) [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.495 ΚΟΝ]

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1996). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος ΙΙ. Αθήνα: Gutenberg. (κυρίως μέρος ΙΙ) [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.495 ΚΟΝ]

Hλιού, Μ. (1984).  Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική. Αθήνα: Πορεία.

Μουσούρου, Λ. (1993). Γυναίκα και Απασχόληση: δέκα ζητήματα. Αθήνα: Gutenberg. (κυρίως κεφ. 4 & 9) [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 305.43 ΜΟΥ]

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης.

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Bleier, R. (1978). Science and gender : a critique of biology and its theories on women. New York: Pergamon. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 305.42 BLE]

Cockburn, C. & R. Furst-Dilic. (eds.)(1994). Bringing Technology Home: Gender and Technology in a Changing Europe. Milton Keynes: Open University Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 303.483082 BRI]

Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gordon, L. (1990). Gender and Higher Education in the Progressive Era. New Haven: Yale University Press.

Grossman, H. & Grossman, S.H. (1994). Gender issues in education. Boston: Allyn & Bacon.

Kaufman, P. W. (1984). Women teachers on the frontier. New Haven: Yale University Press.

Sadker, M. P., Sadker, D. M., & Long, L. (1997). “Gender and educational equality”. In J. A. Banks & C. A. Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (pp. 131-149). Boston: Allyn & Bacon. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19314 MUL]

Wringley, J. (1982). Class Politics and Public Schools: Chicago, 1990-1950. New Brunswick: Rutgers University Press.

Wringley, J. (1988). “Do young children need intellectual stimulation? Experts’ advice to parents, 1900-1985”. History of Education Quarterly, 29: 41-75.

Wringley, J. (ed.) (1992). Education and Gender Equality. London: The Falmer Press. (κυρίως κεφ. 1, 2, 9, 10, 11, 12) [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19345 EDU]

 

Ηλεκτρονικά κείμενα

Δ. Σ. Γουβιάς. Φύλο και Εκπαίδευση

 

Περιοδικά

q       GENDER AND DEVELOPMENT: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/13552074.html

q       GENDER AND EDUCATION:  http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09540253.html

q       JOURNAL OF GENDER STUDIES: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09589236.html

q       GENDER, PLACE AND CULTURE: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/0966369X.html

q       SIGNS (Φεμινιστικό περιοδικό, που εκδίδεται από το University of Chicago Press. / Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για γενικές πληροφορίεες και περιεχόμενα τευχών): http://www.journals.uchicago.edu/Signs/home.html

q       WOMEN'S STUDIES: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00497878.html

q       WOMEN: A CULTURAL REVIEW: http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/09574042.html

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ:

http://www.lib.aegean.gr/SERVICES/online_journals/JOURNALS.htm


Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές ανισότητες

q       Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις (τεχνολογία, πληροφορία, επικοινωνία, εκπαίδευση).

q       Πληροφοριακή-Επικοινωνιακή Τεχνολογία (Π.Ε.Τ.)

q       Προς μια νέα Κοινωνιολογία της Γνώσης.

q       Η παιδαγωγική διάσταση της Π.Ε.Τ.

q       Η ένταξη της Π.Ε.Τ. στα αναλυτικά προγράμματα της Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης.

q       Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες.

q       Προβλήματα ανισοτήτων στη πρόσβαση στην Π.Ε.Τ.

q       Νέοι τεχνολογικοί και κοινωνικοί διαχωρισμοί.

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Καμαριανός, Ι. Χ. (2002). Εξουσία, ΜΜΕ και Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. (κυρίως κεφ. 7)

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995α.) Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική: Μια Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Gutenberg. (μέρος Γ’)

Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Ντίνας, Κ. (2003). Η Πληροφοριακή Επικοινωνιακή Τεχνολογία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.(κυρίως μέρος Α’)

Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Τσακιρίδου, Ε. (επιμ.) (2003). Ποιος φοβάται τις νέες τεχνολογίες;  Αθήνα: Gutenberg.(κυρίως κεφ. 1)

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Castells, Μ. (1996): The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Collins, J., Hammond M. & Wellington, J. (eds.) (1997). Teaching and learning with multimedia. London: Routledge.

Crompton, R. & Mann, P. (1996). IT Across the Curriculum. London: Cassell.

Hall, S. et al. (1980). Culture, Media and Language. London: Hutchinson.

Selfe, C. & Hilligross (1994). Literacy and Computers: The complication of teaching and learning with technology. New York: Modern Language Association.

Selwyn, N. (2002). “E-stablishing an Inclusive Society? Technology, Social Exclusion and UK Government Policy Making”. Journal of Social Policy, 31 (1): 1-20.

Selwyn, N.  & Gorard, S.  (2002). The information age: Technology, Learning and Exclusion. Cardiff: University of Wales Press.

Spender, D. (1997). “The Position of Women in Information Technology: or Who Got There First and with What Consequences?”. Current Sociology, 45, 2: 135-147.

Ηλεκτρονικά κείμενα

Δ. Σ. Γουβιάς, «Δια βίου  μάθηση; Ευχαριστώ, δεν θα πάρω!» - Η σημασία της δημιουργίας ‘ζήτησης’ για εκπαίδευση ενηλίκων με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Ανακοίνωση εργασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας που διοργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2002).

 

Σχετικά περιοδικά

q       Education, Communication & Information 

(http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/1463631X.html )

q       Educational Technology Abstracts

(http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/02663368.html )

q       Information, Communication & Society

(http://www.tandf.co.uk/journals/titles/1369118x.html )

q       Journal of Computer Assisted Learning

(http://www.pitt.edu/~mazda/ITS-Journal/JCAL.html )

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ:

http://www.lib.aegean.gr/SERVICES/online_journals/JOURNALS.htm


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. ‘Διαφορετικότητα’ ή ‘Ενσωμάτωση’

q       Ιδεολογικές και ψυχολογικές διαστάσεις της παλιννόστησης και της μετανάστευσης.

q       Η Εξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

q       Η προώθηση της ‘Διαπολιτισμικής’ Εκπαίδευσης. Ο Ρόλος της Ενωμένης Ευρώπης.

q       Προϋποθέσεις για ανάπτυξη δίγλωσσης εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία.

q       Προβλήματα και κίνδυνοι στο πέρασμα από την ‘πολυπολιτισμικότητα στη  ‘διαπολιτισμικότητα’. Εμπειρικά δεδομένα.

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) (1997). Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Πρακτικά Α’ Διαβαλκανικού Συνεδρίου, (Πάτρα, 03-5/05/ 1996). Αθήνα: Gutenberg.

Γκόβαρης, Χρ. (2001) Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.196 ΓΚΟ]

Γκότοβος, Α. (2002). Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:370.117 ΓΚΟ]

Δαμανάκης, Μ. (1987). Μετανάστευση και Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:371.9675 ΔΑΜ]

Δαμανάκης, Μ. (επιμ.) (2000). Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:371.9789 ΕΚΠ]

Παπάς, Α. (1998). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική. Αθήνα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.196 ΠΑΠ]

Ταίηλορ, Τσ. (1997). Πολυπολιτισμικότητα. (μετφ. Φ. Παιονίδης) Αθήνα: Πόλις. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 305.800973 TAY]

Φερρώ, Μ. (2000). Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. (μετάφραση: Πελαγία Μαρκέτου / επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Κόκκινος). Αθήνα: Μεταίχμιο. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 907.12 FER]  

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Banks, J. A & Banks, C. A. (eds.) (1997). Multicultural education : issues and perspectives. Boston: Allyn and Bacon. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.19314 MUL]

Ferro, Μ. (1985). L’ Histoire sous surveillance. Paris: Calmann-Levy. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 901 FER]

Mitchell, B. M. & Salsbury, R. E. (1996). Multicultural education : an international guide to reaserch, policies, and programs. Westport: Greenwood Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.196 MIT]

Thomson, B & Tyagi, S. (eds.) (1993). Beyond a dream deferred : multicultural education and the politics of excellence. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Λέσβου:370.1960973 BEY]

Woods, P., Boyle, M. & Hubbard, N. (1999). Multicultural children in the early years: creative teaching, meaningful learning. Clevedon: Multilingual Matters. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.117 WOO]

Ηλεκτρονικά κείμενα

Κυρίδης, Α. κ.ά. (2001). Εθνικιστικές και Ξενοφοβικές Στάσεις Φοιτητών Ελληνικών Α.Ε.Ι. Η Περίπτωση των τριών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Φλώρινας. Ανακοίνωση εργασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας που διοργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2002).

Μιχελακάκη Θεοδοσία (2001). Οργανωτικοί σχηματισμοί σε μεταναστευτικό περιβάλλον. Οι ελληνικές οργανώσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας και η δράση τους σε εκπαιδευτικά θέματα. Ανακοίνωση εργασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας που διοργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2002).

Σλαβίδου, Β. & Οικονόμου, Θ. (2001). Αλλοδαποί Φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση εργασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας που διοργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2002).

 

Σχετικά περιοδικά

q       Intercultural Education

 http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/14675986.html

q       Journal of Intercultural Studies

 http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/07256868.html

q       Race Ethnicity and Education

http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/13613324.html


Ζητήματα γύρω από την Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ

q       Εισαγωγή στο θέμα. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις.

q       Εξέλιξη της ‘Ειδικής Αγωγής’ στην Ελλάδα.

q       Το νέο νομοθετικό πλαίσιο (κυρίως Ν. 2817/2000).

q       Ιδιαιτερότητες της ‘Ειδικής Αγωγής’ στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

q       Ζητήματα αποκλεισμού και διαχωρισμού.

q       Η Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

q       Νέες προοπτικές & ζητήματα.

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Μπίρτσας, Χ. (1990) Διδακτικά προγράμματα : για παιδία με "ειδικές" εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.953 ΜΠΙ]

Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη : τί και γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.9 ΠΑΝ]

Παντελιάδου, Σ. & Πατσοδήμου, Α. (2000). Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην ειδική αγωγή. Αθήνα: ΟΕΔΒ. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.9043 ΠΑΝ]

Παπαϊωάννου, Σ. Μ. (1990). Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός : αναφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Γρηγόρης. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:370.113 ΠΑΠ]

Πολεμικός, Ν., Φιλίππου, Γ. & Καίλα, Μ. (επιμ.) (1995). Άτομα με ειδικές ανάγκες : σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης. (Διεπιστημονικό ευρωπαϊκό συμπόσιο, Ρόδος, Μάιος 1992). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.91 ΔΙΕ]

Σακκάς, Β. (2002). Μαθησιακές δυσκολίες και οικογένεια : παιδαγωγική και κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση. Αθήνα: Ατραπός. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.9 ΣΑΚ]

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Gross, J. (1996). Special educational needs in the primary school : a practical guide. Buckingham: Open University Press. . [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.90941 GRO]

Johansson, I., Thomas, E. (1994). Language development in children with special needs: performative communication. London: Jessica Kingsley. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.9 JOH]

Meijer, C.J.W. et al (1994). New Perspectives in Special Education – a six-country study of integration. London: Routledge. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.904 NEW]

Urbano, M. T. (1992). Preschool children with special health care needs. San Diego: Singular Publishing Group. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 618.92 URB]

Wolfendale, S. (1992). Primary schools and special needs: policy, planning and provision. London: Cassell. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 371.904720 WOL]

 

Ηλεκτρονικά κείμενα

Γρηγοριάδου, Χ. & Ζιώγα, Γ (2001). Νοητική Υστέρηση και Κοινωνική συμμετοχή: Σύγχρονες παρεμβάσεις και προβληματισμοί. Ανακοίνωση εργασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας που διοργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2002).

Κοτταρίδη, Γ. (2001). Παιδιά με Αναπηρίες και οι Οικογένειές τους στην Περιοχή της Αττικής. Ανακοίνωση εργασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας που διοργανώνεται από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το ΕΚΚΕ και το ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2002).

 

Σχετικά περιοδικά

q       Journal of Research in Special Educational Needs

 http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=jrse

q       Disability & Society http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09687599.html

q       European Journal of Special Needs Education

 http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html

q       Journal of Intellectual and Developmental Disability

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13668250.html

q       Special Educational Needs Abstracts

 http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/09540822.html


Οικονομική παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτικά συστήματα

 

q                 Παγκοσμιοποίηση: Ορισμός(-σμοί).

q                 Παγκοσμιοποίηση & Εκπαίδευση.

q                 Ο ρόλος των Υπερεθνικών Οργανισμών.

q                 Η ‘απόσυρση’ του Κράτους από το ‘προσκήνιο’.

q                 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η αναζήτηση της ‘Βιώσιμης Ανάπτυξης’

q                 Κίνδυνοι για τη δημόσια εκπαίδευση από τη μονοδιάστατη παγκοσμιοποίηση.

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Βεργόπουλος, Κ. (1998). Παγκοσμιοποίηση – Η Μεγάλη Χίμαιρα. Αθήνα: ‘Νέα Σύνορα’ – Λιβάνη. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 327.1 ΒΕΡ]

Κασιμάτη, Κ. (1991). Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Η επιλογή του επαγγέλματος. Αθήνα:ΕΚΚΕ. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:331.702 ΚΑΣ]

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1997). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [Βλ. Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.gr/library]

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001). Παρατηρητήριο Μετάβασης στην Εκπαίδευση και στην Αγορά Εργασίας Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διαχρονική έρευνα για τη σχολική διαρροή. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [Βλ. Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.gr/library]

Ρίφκιν, Τζ. (1996). Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της : η δύση του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και το χάραμα της μετά-την-αγορά εποχής. Αθήνα: Λιβάνης . [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 331.137042 RIF]

ΥΠΕΠΘ (1997). Μετά το Γυμνάσιο, Τι; Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Altbach, Ph. G. (ed.) (1991).  International higher education : an encyclopedia. Chicago: St. James Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:378.003 INT]

Altbach, Ph. G. and McGill Peterson, P. (eds.).  (1999).  Higher education in the 21st century: global challenge and national response. New York NY: Institute of International Education (IIE).

Apple, Michael W. (1993). Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age.  N. York and London: Routledge [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου:370.1934 ΑΡΡ]

 

Battro & Denham (1999). Digital Education. Ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να αναγνωσθεί στο διαδίκτυο, στην εξής διεύθυνση:

 http://www.byd.com.ar/depwww.htm. 

Bell, D. (1996). The cultural contradictions of capitalism. New York: Basic Books. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Λέσβου:973.92 BEL]

Carnoy, M. (1993). The New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing World University Park, PA: Pennsylvania State University Press. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Λέσβου:330.904 NEW]

Carnoy, M.  (1999). Globalization and educational reform: what planners need to know. Paris: IIEP/UNESCO.

Castells, Μ. (1991). The informational city: information technology, economic restructuring, and the urban-regional process. Oxford: Blackwell. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Λέσβου:330.91732 CAS]

Castells, Μ. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Colombo, U. (1988). ‘The Technology Revolution and the Restructuring of the Global Economy’. Στο Globalization of Technology: International Perspectives. USA National Academy Press. (μπορεί να αναγνωσθεί στο διαδίκτυο, στην εξής διεύθυνση http://search.nap.edu/ )

Cogburn, D. Globalization, knowledge, education and training in the information age. Το κείμενο μπορεί να αναγνωσθεί στο διαδίκτυο, στην εξής διεύθυνση:

http://www.unesco.org/webworld/infoethics_2/eng/papers/paper_23.htm

UNESCO (2000) World Education Report. The right to education. Towards education for all throughout life. UNESCO: Paris.

WORLD BANK (1994). Higher education. The lessons of experience. Washington, D. C.


Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Δημοσίου Σχολείου

q       Κύριοι σταθμοί εξέλιξης.

q       Οι αλλαγές των δεκαετιών του ΄80 και ΄90.

q       Διοικητική δομή.

q       Ωρολόγια & Αναλυτικά προγράμματα.

q       Αξιολόγηση.

q       Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

q       Το σχολικό κλίμα. Πλαίσια πειθαρχίας.

q       Επιμόρφωση.

q       Ο ‘συμβολικός ρόλος’ της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης.

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Γουβιάς, Δ. (1999). «Eξισωτικές Λειτουργίες των Γενικών Εξετάσεων και Επιλεκτικότητα στην Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση  της Αθήνας». ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τ. 51-52.

Γουβιάς, Δ. (2002). «‘Εξίσωση’ ή ‘Προσαρμογή’; Διαχρονικές Τάσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Αγορά Εργασίας». Επιστήμες της Αγωγής, τ. 2/2002.

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995α.) Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική: Μια Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Gutenberg.

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1995β). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος Ι. Αθήνα: Gutenberg.

Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη, Γ. (1996). Κοινωνιολογική Ανάλυση της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Τόμος ΙΙ. Αθήνα: Gutenberg.

Μπουζάκης, Σ. (1986). Σύγχρονη Ελληνική Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.9495 ΜΠΟ]

Μπουζάκης, Σ. (επιμ.) (2002/1993). Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ – Θεωρητικά, μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. (B’ Έκδοση Συμπληρωμένη). Αθήνα: Gutenberg. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Ρόδου: 370.195 ΣΥΓ]

Τσουκαλάς, Κ. (1977). Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα, 1830-1922. Αθήνα: Θεμέλιο. [Αρ. Ταξ. Βιβλ. Λέσβου 370.1909495 ΤΣΟ]

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Gouvias, D. (1998a). The National Examinations in Greece as a Mechanism of Social Selection and Hierarchisation of Knowledge”. (Unpublished Ph.D. Thesis, University of Manchester).

 

Gouvias, D. (1998b). The Relation Between Unequal Access to Higher Education and Labour-market Structure: the case of Greece”. British Journal of Sociology of Education, 19 (3):305-334.

Kalamatianou, A. G., Karmas, C.A. & Lianos, T. P. (1988). Technical Higher Education in Greece”. European Journal of Education, 23 (3): 271-279.

Katsillis, J. and Rubinson, R. (1990). “Cultural capital, student achievement and educational reproduction: the case of Greece”. American Sociological Review, 55 (2): 270-279.

Kazamias, A. (1990). “The Curse of Sisyphus in Greek Educational Reform: A Sociopolitical and Cultural Interpretation”. Modern Greek Studies Yearbook, 6: 33-53.

Mouzelis, N. (1978). Modern Greece - Facets of Underdevelopment. London: Macmillan Press.

Nikta, A. (1991). “Reform of Greek secondary education from 1974 to 1989”. (Unpublished Ph. D. Thesis, University of Manchester).

Psacharopoulos, G. and Papas, G. (1987). “The transition from school to the university under restricted entry: a Greek tracer study”. Higher Education, 16: 481-501.


O εκπαιδευτικός ‘εκσυγχρονισμός’. Ο ρόλος της ‘αξιολόγησης’ για εκπαιδευτικούς & μαθητές/φοιτητές

q       Η άνοδος της ‘αξιολόγησης’ σε διεθνές επίπεδο.

q       Η Ευρωπαϊκές ‘υποχρεώσεις’ για ‘αξιολόγηση’.

q       ‘Αξιολόγηση’ στα διάφορα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης.

q       ‘Αξιολόγηση’ και καταμερισμός της εργασίας.

q       Αντιδράσεις στην ‘αξιολόγηση’. Πολιτικές και εκπαιδευτικές συνισταμένες.

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Γουβιάς, Δ. (1999). «Eξισωτικές Λειτουργίες των Γενικών Εξετάσεων και Επιλεκτικότητα στην Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση  της Αθήνας». ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τ. 51-52.

Γουβιάς, Δ. (2002). «‘Εξίσωση’ ή ‘Προσαρμογή’; Διαχρονικές Τάσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Αγορά Εργασίας». Επιστήμες της Αγωγής, τ. 2/2002.

Κάτσικας, Χ. & Καββαδίας, Γ. (1994). Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.

ΥΠΕΠΘ (1997α). Εισηγητική Έκθεση για τον Νόμο 2525/97. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.

ΥΠΕΠΘ (1997β). Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Ν. 2525/97). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

ΥΠΕΠΘ (1997γ). Μετά το Γυμνάσιο, Τι; Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.

ΥΠΕΠΘ (1997δ). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ν. 2552/97). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

ΥΠΕΠΘ (1998). Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου (Π.Δ. 246/98). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

ΥΠΕΠΘ (1999). Περί εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Π.Δ. 45/99). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

ΥΠΕΠΘ (2000). Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Μια κατάκτηση για τη χώρα και τους πολίτες της. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.

ΥΠΕΠΘ (2002). Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (Ν. 2986/02). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Ball, S. (1998) “Big Policies / Small World: an introduction to international perspectives in education policy”. Comparative Education, 34(2), pp.119-130.

Carnoy, M. (1993). The New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing World. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.  

Carnoy, M.  (1999). Globalization and educational reform: what planners need to know. Paris: IIEP/UNESCO.

Lauglo, J. (1995). “Forms of Decentralisation and their Implications for Education”. Comparative Education, 31(1): 5-29.

Levin, B. (1998). “An Epidemic of Educational Policy: what can we learn from each other?”. Comparative Education, 34(2), pp. 131-142.

 

Ηλεκτρονικά Κείμενα

Θεριανός, Κ. Κριτική θεώρηση των βασικών σημείων της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

 

 

 [1] Όπου, στην κάθε ενότητα, δεν δίνεται αριθμός ταξινόμησης, είτε δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, είτε έχει αναφερθεί σε προηγούμενη.

[2] Κλασσικό κείμενο του «πατέρα» της συμβολικής διάδρασης, και ενός από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της «ερμηνευτικής παράδοσης».

[3] Το άρθρο αυτό προτείνεται για μια πιο «ποιοτική» και «ερμηνευτική» μεθοδολογική προσέγγιση των διαφυλικών ανισοτήτων.

[4] Αγγίζει θέματα ερμηνευτικών προσεγγίσεων στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

[5] Πολύ ενδιαφέρον άρθρο για μια μικρο-κοινωνιολογική & ποιοτική ανάλυση στη χρήση των Η/Υ --και των νέων τεχνολογιών γενικότερα—από φοιτητές/τριες.

[6] Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει την κοινωνιολογική «ατζέντα» του Goffman, και  κατόπιν παραθέτει έργα του που σχετίζονται με γυναικεία ζητήματα.