ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.- ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003

-----------

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

(1η συνάντηση) Πρώτη επαφή με το αντικείμενο. Βασικοί όροι.

(2η συνάντηση) Οι έννοιες της  ‘αγωγής’ και της ‘εκπαίδευσης’ στην Κλασσική Ελλάδα.

(3η συνάντηση) Σύντομη αναφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές  του Μεσαίωνα. Αναγέννηση και Διαφωτισμός. Το πέρασμα από την εκπαίδευση για ‘λίγους και εκλεκτούς’ στη ‘λαϊκή εκπαίδευση’.

(4η συνάντηση)  Η Βιομηχανική Επανάσταση και οι νέες ανάγκες. Οικονομικές συγκυρίες, συνθήκες παραγωγής και εκπαιδευτικές πολιτικές.

(5η συνάντηση) Τεχνολογικός μετασχηματισμός και εξειδίκευση τον 20ο αιώνα. Οι απαρχές των κρατικά διαχειριζόμενων δημόσιων εκπαιδευτικών συστημάτων. Το πέρασμα στη ‘μαζική εκπαίδευση’.

(6η συνάντηση) Ιδεολογικές αντιπαραθέσεις για το ρόλο της εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ‘σοσιαλιστική’ εναλλακτική πρόταση.

(7η συνάντηση) Ο πολιτικός ρόλος της εκπαίδευσης στα ‘δημοκρατικά’ και τα ‘αυταρχικά’ και ‘δικτατορικά’ καθεστώτα.

(8η συνάντηση) Η περίπτωση του ελληνικού πολιτικού (και πολιτειακού) σχηματισμού και των εκπαιδευτικών αλλαγών. – Εξελίξεις μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

(9η συνάντηση) Η περίπτωση του ελληνικού πολιτικού (και πολιτειακού) σχηματισμού και των εκπαιδευτικών αλλαγών – Εξελίξεις μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

(10η συνάντηση Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1997 – Η Πολιτική ‘Συγκυρία’.

(11η συνάντηση) Πολιτική ριζοσπαστικότητα και εκπαιδευτικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση : Θεωρία-διαπραγμάτευση, θεσμοί και πολιτικές της εκπαίδευσης.

(12η συνάντηση)  Ο ρόλος της εκπαίδευσης σε σχέση με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Κίνδυνοι αποκλεισμού στη ‘νέα εποχή της πρόσβασης’(Rifkin).

(13η συνάντηση) Ανακεφαλαιωτικές αναφορές. Συγκριτική θεώρηση.

 

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

 

Ø      Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ, ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΔΕ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.


ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 

Ρέμπλε, Α., Η Ιστορία της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Παπαδήμας, 1996.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνόγλωσση

 

Αριστοτέλης, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (3 τόμοι). Αθήνα: ΚΑΚΤΟΣ, 1992.

 

Αριστοτέλης, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (3 τόμοι). Αθήνα: ΚΑΚΤΟΣ, 1992.

 

Ζήγος, Σ.Γ., Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας : μιά παρουσίαση με βάση τα επίσημα κείμενα της Κοινότητας. Αθήνα : Εκδόσεις Δίπτυχο, 1988.

 

Ζιώγου – Καραστεργίου, Σ.,  Η παιδαγωγική σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη M. Montessori: ανθολογία κειμένων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1996.

 

Καρζής, Θ., Η Παιδεία στο Μεσαίωνα. Αθήνα: Εκδ. Φιλιπόττη, 1998.

 

Μπουζάκης, Ν., Σύγχρονη Ελληνική Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg, 1986.

 

Πλάτων, ΠΟΛΙΤΕΙΑ (5 τόμοι). Αθήνα: ΚΑΚΤΟΣ, 1991.

 

Τσαούσης, Δ. Γ. (επ.), Ευρωπαική εκπαιδευτική πολιτική : βασικά κείμενα για την παιδεία,την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αθήνα: Gutenberg, 1996.

 

Τσουκαλάς, Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή : ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα, 1830-1922. Αθήνα: Θεμέλιο, 1977.

 

Χομπσμπάουμ, Ε., Η Εποχή των Επαναστάσεων. 1789-1848. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, 1990.

 

Χομπσμπάουμ, Ε., Η Εποχή του Κεφαλαίου. 1848-1875. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, 1994.

 

Χομπσμπάουμ, Ε., Η Εποχή των Άκρων. Ο Σύντομος Εικοστός Αιώνας – 1914-1991. Αθήνα: Θεμέλιο, 1999.

 

Ξενόγλωσση

 

Archer, M., Social Origins of Educational Systems. London: Sage Publications, 1979.

 

Bowen, J., A history of western education. (3 vol.). London: Methuen, 1972-81.

 

Karabel, J. and Halsey, A.H. (eds.), Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press, 1977.

 


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τ.Ε.Π.Α.Ε. - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002-2003

-----------

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ. ΓΟΥΒΙΑΣ

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

 

Ρέμπλε, Α., Η Ιστορία της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Παπαδήμας, 1996. [σελ. 29-69, 86-96, 97-118, 202-212, 228-241, 259-262, 334-373, 404-419, 497-503, 583-589]

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 

Μπουζάκης, Ν., Σύγχρονη Ελληνική Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg, 1986 [1991]. [σελ. 67-73, 84-88, 104-109, 116-123 & 124-145]

Ρίφκιν, Τζ., Η Νέα Εποχή της Πρόσβασης. Αθήνα: Λιβάνης,  [σελ. 251-256, 324-338]