Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Τελικές εξετάσεις – Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης - βαθμολόγησης.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 52, Π.Δ. 155, Φ.Ε.Κ.197/01.10.2009, τ. Α΄).
1. Ο φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφόσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.
2. Η τελική βαθμολογία του/της φοιτητή/ριας μπορεί να είναι για κάθε μάθημα το αποτέλεσμα είτε μιας συνολικής τελικής εξέτασης, είτε της συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων, ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας, που αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές του διδακτικού έργου.
3. Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή και προφορικών ή και πρακτικών εξετάσεων ή και της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή/ της φοιτήτριας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή/τριας.
4. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται άλλες μορφές αξιολόγησης, εκτός ή πέρα από την τελική εξέταση, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η δυνατότητα ίσης πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων φοιτητών στα απαραίτητα μέσα.
5. Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/ φοιτητριών σε ένα μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντος, στον οποίο από τη Γ.Σ. έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος.
6. Αν ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια έχει αποτύχει στην τελική εξέταση ενός μαθήματος, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει και τις εργαστηριακές ή τις πρακτικές ή τις φροντιστηριακές υποχρεώσεις τις οποίες έχει εκπληρώσει, εφόσον: α) δεν έχει σε αυτές προβιβάσιμο βαθμό και β) αυτό έχει προκαθορισθεί σχετικά από το διδάσκοντα στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου και έχει παρασχεθεί σχετική ενημέρωση προς τους/τις φοιτητές/τριες.
7. Ο/Η φοιτητής/τρια που βρίσκεται σε εξάμηνο πέραν των κανονικών εξαμήνων φοίτησης έχει το δικαίωμα να εξετάζεται επαναληπτικά, επιπλέον της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, και κατά την περίοδο Ιανουαρίου − Φεβρουαρίου, σε μαθήματα τα οποία οφείλει από το προηγούμενο εαρινό εξάμηνο.
8. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του τομέα ή του διδάσκοντος, όταν δεν υπάρχει τομέας και εφόσον κρίνει ότι πρέπει να υπάρχουν, ορίζει, ως προαπαιτούμενα μαθήματα, υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων η γνώση των οποίων είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων.
9. Δεν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις φοιτητής/ φοιτήτρια σε μάθημα για το οποίο δεν έχει υποβάλει κατά τα ανωτέρω δήλωση εγγραφής, ή για το οποίο δεν έχει γίνει αυτόματη εγγραφή του στο προβλεπόμενο πλαίσιο.
10. Η αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των φοιτητών - τριων, καθώς και η βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται. Οι φοιτητές – τριες που δεν έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση ενός μαθήματος έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Αναγνωρίσεις μαθημάτων
Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από άλλο Τμήμα μετά από κατατακτήριες εξετάσεις ή από μετεγγραφή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων στους διδάσκοντες/ουσες, εφόσον ο βαθμός τους είναι από επτά (7) και πάνω. Όσον αφορά την αναγνώριση μαθημάτων με τρόπο εισαγωγής κατάταξης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.2.63/260/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. 1069/29.06.2007), η Γ.Σ. του Τμήματος αναγνωρίζει – εγκρίνει μαθήματα τα οποία κατά την κρίση των διδασκόντων – διδασκουσών οι κατατασσόμενοι - κατατασσόμενες διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.).
Οι κατατασσόμενοι - κατατασσόμενες υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Οι κατατασσόμενοι - κατατασσόμενες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και ο βαθμός των μαθημάτων να είναι από επτά (7) και πάνω.
Οι κατατασσόμενοι - κατατασσόμενες δεν απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων έρευνας και πρακτικών ασκήσεων του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που μπορούν να αναγνωριστούν είναι 65.
Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.