Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»
Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο − έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου − εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Παιδικό Βιβλίο
β) Παιδαγωγικό Υλικό
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy

Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Καΐλα

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής.
Ειδικότερα, η πρόσκτηση γνώσεων στο ως άνω αντικείμενο και η διασύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η μύηση στη φιλοσοφία της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ηθικής και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων.
Παράλληλα, η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξέταση των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει στην επίλυσή τους, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών και την παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων προτάσεων.
Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, η διάχυση της γνώσης στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας, καθώς και η διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς.
Παράλληλα, η προώθηση των συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κοινωνικές οργανώσεις και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων και η λειτουργία εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/pms-pe

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»
Διευθυντής: Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι εξειδίκευση στις Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στη διοίκηση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων.
Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στη διασφάλιση ποιότητας στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων και της διοίκησης και λειτουργίας τους γενικότερα, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διοίκησης.
Περισσότερα: http://pms-msaem-conference.gr/models/

Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
(i) σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και
(ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι:
(i) Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
(ii) Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/pms-nfel/

Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»
Διευθυντής: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μηχανικής μέσα από τη θεώρηση Διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στο σχεδιασμό Διδακτικών Καταστάσεων για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών με Διεπιστημονική προσέγγιση, με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού κάθε είδους, καθώς και το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιβαλλόντων και εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσαρμόσιμων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, δια βίου) με στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης.
Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/dithenet/

Π.Μ.Σ. «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας»
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο: «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων σε σύγχρονα θέματα Φύλου (ισότητας, ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες της διαδικασίες κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης), Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση, δια βίου εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.), Νέων Μορφών Απασχόλησης (τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, εναλλακτικές μορφές οργάνωσης της εργασίας, κλπ.), και Νέων Τεχνολογιών (κοινωνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, πολιτικές και λοιπές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών).
Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι:
α) σε επιστημονικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση νέας επιστημονικής γνώσης σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο και τις επιμέρους διαστάσεις του, και
β) σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους/ες επιστήμονες, καταρτισμένους/ες σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στα πλαίσια των νέων δομών και λειτουργιών της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, καθώς και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την εδραίωση της κοινωνικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικο-οικονομικής ζωής.
Αναστολή εισακτέων στο Π.Μ.Σ., από το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015.

Περισσότερα: http://www.pse.aegean.gr/pms-gender/

Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.