Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018  Ελληνικά | English
Το ΤμήμαΠροπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές ERASMUS+ΈρευναΔραστηριότητες ΤμήματοςΥπηρεσίεςΦοιτητικά
 
Είσοδος
Αναζήτηση
Erasmus+ - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007 - 2013
Από την 01.01.2007 ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Program -LLP) το οποίο καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει, με τη δια βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει τη δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό τους, των 31 χωρών της Ευρώπης. Οι διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας και πολυμερούς συνεργασίας χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της συμβολής της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην προώθηση της καινοτομίας.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) και οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και η Τουρκία.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου: Αν. Καθ. Αλεξάνδρα Μπούνια- Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας,
Τηλ:22510 36021-36022

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Τμήματος: Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου Tηλ.: 22410 - 99150 E-mail: theod@rhodes.aegean.gr
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κτήριο «7ης ΜΑΡΤΙΟΥ», Ρόδος 85 100

Τμήμα Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Συνεργασιών, Γραφείο Erasmus+: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81 100,
Υπεύθυνες κ.κ. Βάνα Χίου, τηλ: (30) 22510 36165 και Ραλλού Ματζουράνη τηλ. (30) 22510 36118, e-mail: llp-erasmus@aegean.gr
Περισσότερα: http://erasmus.aegean.gr/el/
Πρακτικές πληροφορίες για διακινούμενους/ες φοιτητές/τριες.
H παραμονή και φοίτηση για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus - L.L.P., δεν περιορίζεται στην απλή γνωριμία του φοιτητή/τρια με κάποιο άλλο ευρωπαϊκό A.E.I. O/η μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια έχει όλα σχεδόν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που έχουν οι κανονικώς εγγεγραμμένοι φοιτητές του Πανεπιστημίου υποδοχής. Συμμετέχει στα μαθήματα, στις εργασίες, στις εξετάσεις, που έχει επιλέξει με τη βοήθεια και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων καθηγητών/τριών του Πανεπιστημίου προέλευσης και του Πανεπιστημίου υποδοχής. Οι Μονάδες E.C.T.S., που ο/η φοιτητής/τρια συγκεντρώνει στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, μεταφέρονται και συνυπολογίζονται στο Πανεπιστήμιο προέλευσης. Το σύστημα αυτό στοχεύει στην εξασφάλιση κοινών διαδικασιών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών, που παρέχονται στους διακινούμενους φοιτητές/τριες ανάμεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το E.C.T.S. βασίζεται κατ’ αρχήν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. Το E.C.T.S. σχετίζεται κατά τρόπο άμεσο με τη συμφωνία εκμάθησης, που υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος προέλευσης, του Ιδρύματος υποδοχής και κάθε διακινούμενου φοιτητή/τριας ξεχωριστά.
Στη συμφωνία αυτή προσδιορίζεται το πρόγραμμα σπουδών, που θα παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια στο Ίδρυμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη συμφωνίας είναι η πληροφόρηση σχετικά με τα προσφερόμενα μαθήματα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Η τριμερής συμφωνία, η οποία προαναφέρθηκε, κατοχυρώνει τις μονάδες E.C.T.S. που συγκέντρωσε ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Ίδρυμα υποδοχής, καθόσον το Ίδρυμα προέλευσης δεσμεύεται να τις αναγνωρίσει. Οι εντός του πλαισίου του συστήματος E.C.T.S. διακινούμενοι φοιτητές/τριες εξασφαλίζουν πλήρη αναγνώριση της ακαδημαϊκής εργασίας, που διεκπεραίωσαν επιτυχώς σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο - μέλος του E.C.T.S. Μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις ακαδημαϊκές μονάδες από το ένα Πανεπιστήμιο στο άλλο, με βάση την προηγηθείσα συμφωνία εκμάθησης ανάμεσα στο Ίδρυμα προέλευσης, αυτό της υποδοχής και του/της φοιτητή/τριας.
Έτσι, επανερχόμενος/η ο/η φοιτητής/τρια στο Ίδρυμα προέλευσης, μετά τη φοίτησή του στο/-α Ίδρυμα/-τα υποδοχής, μεταφέρει τις μονάδες E.C.T.S. που απέκτησε εκεί.

Η Συντονίστρια του Τμήματος, Καθηγήτρια Ελένη Θεοδωροπούλου, είναι το πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών/τριων και του διδακτικού − ερευνητικού προσωπικού εντός του Τμήματος, ασχολείται με όλα τα πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων στο Τμήμα και παρέχει στους φοιτητές/τριες του Τμήματος κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα ζητήματα μεταφοράς ή συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Διασφαλίζει την πρόσβαση των διακινούμενων φοιτητών/τριών του Τμήματος στους Ενημερωτικούς Οδηγούς Σπουδών αλλοδαπών Α.Ε.Ι., τους/τις βοηθά στη σωστή συμπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συμφωνιών και τους/τις εξηγεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Είναι υπεύθυνη για τη σωστή έκδοση των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των διακινούμενων φοιτητών/τριων του Τμήματος, τόσο πριν, όσο και μετά την περάτωση της περιόδου σπουδών τους σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι., καθώς και για τη σωστή έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αλλοδαπών φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες πραγματοποιούν μια περίοδο των σπουδών τους στο οικείο Τμήμα.

Outlook Web AccessΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΒιβλιοθήκηhttps://www.facebook.com/Dept.PreschoolEducation.Sciences.EducationalDesign/?fref=tslinkedinΔια βίου
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος 85100 Τηλ. (30) 22410-99100, Fax (30) 22410-99109, Email
Επιμέλεια - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος
w3c
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια του Creative Commons Public Domain.